Mikkel Andersen orienterer om uddannelse, sikre og handicapvenlige strande

Mikkel Andersen formand for BU udvalget orienterer.
For halvandet år siden startede jeg kampen for at udbygge uddannelsesmulighederne i Gribskov kommune og det blev i denne forbindelse tydeligt at vi har et behov for en FGU-skole. Som er målrettet mod unge der har et større eller mindre behov for at få en hjælpende hånd i forbindelse med at gennemføre ungdomsuddannelsen. Heldigvis var der bred opbakning både i beskæftigelses- og ungeudvalget, samt i byrådet. Det har nu efter halvandet års hårdt arbejde båret frugt, og nu er uddannelsen startet i Gribskov fra 1. August. Det er et vigtigt skridt for Gribskov som kommune, mod at udvikle og underbygge de unges uddannelsesmuligheder i kommunen. Det er nemlig helt centralt at vi har uddannelser tæt på vores unge i kommunen

For ca. 2 år siden startede en drøm om, at gøre vores strande mere sikre og undgå flest mulige drukneulykker. 
I den forbindelse ønskede vi i kystlivredder bestyrelsen at anskaffe en strandrensemaskine.
Vores tanke med den nye strandrensemaskine er, at badegæsterne naturligt vil bevæge sig derhen hvor stranden er pænest og det vil være hvor der er livreddere og dette vil derved højne badesikkerheden. 
Maskinen finansieres med hjælp fra FLAG Midler(EU) og musik i lejet.

Som formand for kystlivredderne igangsatte jeg en proces mod at få bedre forhold for strandgæster og særligt handicappede strandgæster. Heldigvis var der bred opbakning blandt bestyrelsen og derefter søgte vi midler til at hjælpe kørestolsbrugere ned i vandet, så vores strande i Gribskov fremadrettet er mere handicapvenlige. 
Jakob der er kørestolsbruger og lidt af en vandhund, var med til at teste de nye vandkørestole på stranden i Dronningmølle for et par uger siden. 
Formålet er at give kørestolsbrugerne en langt bedre mulighed for at kunne komme ud og nyde en tur i vandet.
De kan lånes af alle kørestolsbrugere og vil være tilgængelige i hele bade sæsonen. 
Der vil være en vandkørestol i Dronningmølle og i Tisvildeleje og de kan findes hos kystlivredderne. 
Livredderne kan også være behjælpelige med at vise hvordan de virker.
Det er vigtigt at vi fortsætter med at åbne vores natur op for alle, uanset fysiske begrænsninger.

Skal vi ændre skolernes tildelings model?

Allan Nielsen

Tildelingsmodel – skolerne

I Børne, Idræt og Familieudvalget har der over det sidste års tid været en drøftelse af skolernes tildelingsmodel. Her har Socialdemokratiet holdt fast i, at den nuværende elevbaserede tildelingsmodel burde laves om til en elev- og klassebaseret tildelingsmodel for at sikre resurser (penge) til de små skoler.

En elev- og klassebaseret tildelingsmodel blev dagsordensat til udvalgsmødet d. 13. August 2019. Grundet kommunens økonomiske udfordring med budget 2020 blev punktet taget af dagsordenen, og en ny tildelingsmodel indgår som et af elementerne i den kommende budgetproces.

FO-tilbud til elever i 6. Klasse

Denne mulighed har medlemmerne af udvalget jævnligt drøftet, dog uden for møderne. På sidste udvalgsmøde blev der stillet forslag om denne mulighed for elever i 6. Klasse. Socialdemokratiets holdning har hele tiden været: God ide, bare det ikke giver yderligere omkostninger. Beslutning på mødet blev: Der iværksættes en forsøgsordning for skoleåret 2019/20, hvor elever fra 6. Klasse kan fortsætte i FO-tilbud på egen skole, hvis de ønsker det. Forældrebetalingen fastlægges til samme takst som for elever i 5. Klasse. Ordningen evalueres i foråret 2020.

Affaldssortering

Er punkt på dagsordenen på mødet i udvalget (Udvikling, By og Land) i september 2019.

Orientering fra gruppeformanden


Gruppe formand Pia Foght
Jeg overtog opgaven som gruppeformand lige før sommerferien. Der er mange opgaver at tage fat på, men der vil særligt være 2 fokusområder her i starten.

  1. Den socialdemokratiske byrådsgruppe har inden for det sidste halve år haft flere gruppeformænd –

jeg vil arbejde for, at skabe en god ramme for byrådsgruppen og vores byrådsarbejde.

  • At vi som byrådsgruppe sammen tager fat med resten af byrådet om kommunens økonomi. Da der desværre endnu ikke er indgået en økonomiaftale mellem Regeringen og KL, har vi i byrådet besluttet en revideret budgetproces, der betyder, at der bliver 2. behandling af budgettet i byrådet den  29. oktober 2019. Vi vil fortsat afvente aftalen og håbe på det bedste for Gribskov Kommunes økonomi. Økonomien i Gribskov kommune er dog meget presset, både på likviditeten i kommunekassen og vores serviceramme. Vi har i Gribskov bl.a. en voksende ældrebefolkning og et specialiserede voksen- og børneområde, der påvirker vores økonomi. Så under alle omstændigheder, skal der træffes svære valg ved dette budget. Vi ved mere, når økonomiaftalen er kommet i hus.

Øvrige orienteringsområder: Ældre, Social og Sundhedsudvalget:

Lige nu er der meget opmærksomhed omkring etablering af Gribskovs nye hjemmepleje med en kommunal enhed. Der vil for borgere være mulighed for at vælge mellem 3 leverandører: Den kommunale enhed, BM Pleje og ccc Pleje.  Borgerne har frist til den 26.august for valg af leverandør.

På den kommunale enhed er der er lavet virksomhedsoverdragelse af Attendo`s medarbejdere.

Kultur, oplevelsesøkonomi og Erhvervsudvalg:

Lige nu kører kunstrunden i en minirunde rundt Nordsjælland, hvor det er muligt for 50 kr. at besøge udvalgte kunstnere. Spændende! For interesserede er der stadig 1 eller 2 besøg tilbage.

I arbejdet med Nyt Museum i Gilleleje, er der nedsat en styregruppe, hvor bl.a. Birgit Sørensen og undertegnede er med i styregruppen. Der afholdes infomøde for alle interesserede i Gillelejehallen den 4/9 kl.19.

Hvordan kommer vi videre

Hvordan kommer Socialdemokratiet i Gribskov videre?

Kære medlem

Ole Mortensen  formand for fællesledelsen

Vi har netop afsluttet er godt fællesledelsesmøde og har besluttet en række fremadrettede tiltag.

  • Grundlæggende skal vi arbejde på at forynge partiet, holde medlemmerne orienteret og opdateret, forbedre kommunikation, hjemmeside og Apost.
  • Der kommer snart en medlemsundersøgelse, hvor vi beder om jeres ønsker og forventninger til partiet, byrådsmedlemmer og vores vælgere.
  • Der er gendannet en redaktion, der sørger for at Apost kommer 10 gange om året med nyt fra byrådet, foreningerne, politiske tiltag, link til artikler, kommende møder og kontaktpersoner. Vi sender via mail, men dem, som ikke har mail, vil modtage en printet version. Når du søger information, vil vores hjemmeside være stedet, hvor du finder den.
  • Fællesledelsen vil fremover mødes en gang om måneden og møderne vil skiftevis være omkring politik i kommunen og projektopfølgning. Vi vil tage generelle emner op og gå i dybden med dem.

Vi har kigget på den eksisterende struktur med støttegrupper (faktisk startet som dialoggrupper) og vil i de kommende måneder vurderer om vi kan tilføre mere gennemsigtighed, dynamik og kommunikation. Det sammenholdes med, at vi vil skabe flere projektgrupper, hvor en gruppe dannes omkring et emne med fast tidsramme.

Vi vil fremover lave flere aktiviteter både for medlemmer og ikke medlemmer. Vi satser på 2 arrangementer om året til medlemmer og 2 arrangementer hvor ikke medlemmer kan deltage. Vi vil nedsætte en aktivitetsgruppe til netop det formål.

Den 05. september har vi inviteret dig til et møde, hvor kommunen vil gå i dybden med situationen i Gribskov Kommune herunder ikke alene økonomi, men problemområder og mulige tiltag. På baggrund af den viden vi får vil vi starte en debat om vores politiske mål frem til næste valg. 
Alle bestyrelsesmøder i fællesledelsen er åbne møder