Orientering om planloven m.m.

Kommuneplanen

Byrådsmedlem Allan Nielsen

Kommuneplanen skal revideres i den sidste halvdel af byrådsperioden. Der har derfor pågået et arbejde med udarbejdelse af en planstrategi i løbet af det sidste år. Under hele dette forløb har Socialdemokratiet arbejdet for, at FN´s verdensmål for en bæredygtig udvikling indarbejdes i planstrategien og således bliver en beskrevet del af den kommende kommuneplan.

På mødet i UBL foreslog Socialdemokratiet, at verdensmål nr. 6 (Rent vand og sanitet) også indarbejdes i strategien og bliver en del af den kommende kommuneplan. Hvorfor skal det nu med? Vil nogen spørge om! Det er der mange grunde til. Det handler om sikring af vores grundvandsresurser, at alle har adgang til rent drikkevand. Det handler også om, at de områder i kommunen, hvor der er grundvandsresurser, bør underlægges en særlig landskabsbeskyttelse i kommuneplanen samt at der dermed er grundlag for drøftelser om vigtigheden af mere vand i det åbne land med genåbning af vandløb, retablering af vådområder, som man ved, på linje med skovrejsning, er en hurtig vej til optagelse af CO2, foruden at det vil understøtte biodiversiteten i landzonen. Udvalget bakkede op om at gøre verdensmål 6 til en del af planstrategien.

Andre emner bliver kommunens erhvervsudvikling, udpegning af udviklingsområder, bosætningsstrategi for kommunen og udpegning af omdannelsesbyer. En ændring i planloven i 2017 gjorde det muligt, at Byrådet udpeger to landsbyer til omdannelsesbyer. Dette betyder helt konkret, at landzoneadministrationen for disse to landsbyer skal have en lempeligere karakter end i landsbyer generelt i kommunen. Ud over denne mulighed skal der udarbejde en strategi for landsbyer og deres udvikling generelt i kommunen. Det er her, at vi skal sikre de landsbyområder i kommunen, som er særligt bevaringsværdige.

Et fantastisk spændende arbejde, som over det næste års tid også tages på dagsordenen i støttegruppen til udvalget.

Affaldssortering

Udvalget UBL (Udvikling, By, Land) havde for ud for det sidste møde en temadrøftelse om affaldssortering. Drøftelsen havde sit afsæt i den vedtagne affaldsplan 2019 – 2030 i kommunen. Et enigt udvalg har bedt om, at der i efteråret lægges en egentlig sag på dagsorden, hvor udvalget får mulighed for at drøfte forskellige modeller til kildesortering i husholdningen.

Kvalitetsrapport

Folkeskoleloven beskriver, at Byrådet skal udarbejde en kvalitetsrapport, der giver en vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolers niveau. Denne rapport skal udarbejdes hvert andet år. Kvalitetsrapporten er et evalueringsværktøj. Sammen med N.G. har Socialdemokratiet hele tiden haft den kritik af kvalitetsrapporten, at den på nogle områder er for intetsigende, f.eks. ved opgørelserne af skolernes karakterer ved prøverne. Hvis det ene og alene var et evalueringsværktøj for den enkelte skole, ville det være fint nok for den enkelte skole at se sit gennemsnit i de forskellige fag, men når karaktererne bliver brugt til at sammenligne med andre skolers gennemsnit – i konkurrencestatens hellige navn, bliver karaktererne ubrugelige, da f.eks. privatskolerne og folkeskolerne virker på forskellige vilkår i forskellige rammer.

Socialdemokratiet har derfor været med til at foreslå, at der i højere grad arbejdes med progression og status i skoler og dagtilbud i kvalitetsrapporten i 2018 – 2019.  Der indarbejdes således data i kvalitetsrapporten fra skolernes fælleskommunale testprogram, der gør det muligt at kigge på den enkelte skoles og daginstitutions pædagogiske og faglige progression. Ud over gennemsnitskarakterer indarbejdes der også opgørelser af karaktererne i kvartiler over enkelte skoles karakterer og samlet set for kommunen. Det har hele tiden været min påstand, at folkeskolerne i Gribskov Kommune præsterer bedre end/lige så godt som privatskolerne i kommunen, også når det gælder fagene. Med tilføjelserne om progression i børns læring i den kommende kvalitetsrapport får vi et evalueringsværktøj, der er mere brugbart end tidligere kvalitetsrapporter på børneområdet i kommunen. Det ser jeg frem til.

Formandens oplevelse af kongressen

Statsminister og formand Mette Frederiksen taler til kongressen

Nok er jeg jomfru i forhold til vores Socialdemokratiske årlige kongres, men jeg var ikke blandt dem, der nåede ned til jomfru ane gade og festede. Derimod gik tiden med at lytte til hvad der egentlig var Mettes kongres og fest. Med omkring 850 jublende deltagere, der klappede deres hænder til blods (næsten) må Mette stadig have ringen i ørene.

Først og fremmest holdt hun en tale, der er en statsminister værdig. Klar, koncis og med masser af tak for den store indsats i valgkampene der er ydet af omkring 27000 medlemmer.

Opfølgning af de løfter der blev givet i valgkampen og status på de aktiviteter der allerede er gennemført.

Det meste af tiden gik med dialogen med Mette. Mange havde bedt om ordet, og det foregik ved at de fik 1½ minut til at spørge og fortælle og efter 5 talere svare så Mette på de 5 indlæg. Det var egentlig tankevækkende hvor mange forskellige områder, der blev berørt og imponerende at Mette hele vejen igennem kunne være klar i sine svar.

Langt det meste gik på valgets temaer omkring velfærd, klima, miljø, uddannelse, sundhed, de svage, børnene og de ældre. DSU var bemærkelsesværdig aktive og med stor fokus på erhvervsuddannelse. De nåede også at tage æren for at vi vandt regeringsmagten, men den køber jeg ikke rigtig da de unge 18-24-årige kun udgjorde 5,7% af stemmerne 😊

Klassisk dansk er jeg lidt Rasmus modsat og jeg manglede nogle væsentlige punkter, der burde være rejst:

Den 4 industrirevolution med robotter og kunstig intelligens, erhvervslivet, de globale udfordringer og forsvaret. Det nærmeste var Helle Thorning der holdt en god tale om hendes liv i England og hvorfor vi skal være glade for vores ”demokrati” og vilje til at finde kompromiser.

Vores egen Nick var meget synlig som en af ordstyrerne og med godt indlæg undervejs. Der var flere talere og alt var lykønskninger til Mette og den nye regering.

Der var flere sange og især sangen til festen var dejlig provokerende overfor vores gode konkurrerende partier. Ros til Magnus Heunicke. Poul Nyrup holdt festtalen, som var sjov, underholdende og han havde slet ikke ”uld i mund”. Festen sluttede klokken 0100 og der var sikkert nogle der endte i Jomfru Ane gade.

Søndagen gik videre med dialogen med Mette og senere med Jan Juul Christensen omkring det organisatoriske. Også han takkede for den store indsats af alle medlemmer og frivillige og den er hermed givet videre til jer alle i Gribskov fra Mette og Jan.

Sidst men ikke mindst tak til kredsen og til Mikkel, Monica og Carsten for at jage mig op midt om natten for at køre til Ålborg, være sjovt og moppende selskab undervejs og sikre at vi havde særdeles god tid til at nyde udsigten i Sjælland Odde færgehavn 😊