Status for den kommunale hjemmepleje

Det går nu meget stærkt nu med etableringen af den kommunale hjemmepleje. Det er et stort projekt, vi er i gang med.

Der arbejdes målrettet på at sikre vores  politisk besluttede værdier, som hjemmeplejen skal bygge på. Værdierne er ”Fleksibel, Værdig, Enkel og Let”.

Der arbejdes p.t. på at få rekrutteret medarbejdere . Vi håber alle, vi får det nødvendige antal medarbejdere.

 

 Leverandører og borgernes valg

Lige efter sommerferien blev de to private leverandører BM Pleje og CCC Pleje godkendt som fritvalgs-leverandører til hjemmeplejen.

Umiddelbart efter gik processen i gang for borgernes valg af leverandør. Ca. 1000 borgere skulle vælge enten ved ikke at foretage sig noget, hvorved de fik tildelt den kommunale hjemmepleje eller ved aktivt at foretage et valg via enten mail eller telefonisk henvendelse.

258 valgte BM Pleje, 53 valgte CCC Pleje og 156 valgte kommunens hjemmepleje, og 607 borgere valgte ikke at foretage sig noget. Dermed får kommunens hjemmepleje i alt 763 borgere, som svarer til ca. 70 procent af borgerne.

 

Status på Bemanding og rekruttering

 ledelsen er på plads og den 1. oktober starter den nye leder Ingrid Potts. Der er også ansat to teamledere. Der er indgået en aftale om virksomhedsoverdragelse med Attendo, som betyder, at de medarbejdere, der ønsker det, kan komme over i den kommunale hjemmepleje. Det betyder, at der starter ca. 100 medarbejdere i den kommunale hjemmepleje.

 

Placering af Hjemmeplejen

Den ene base ligger på Helsingegården i Helsinge, og den har allerede været på plads et stykke tid. Det er nemlig samme sted, sygeplejen bor i dag. Og nu er endnu en base kommet på plads nemlig nye lokaler på Fiskerbakken 17 i Gilleleje.

                                                                                                                                          Mvh. Pia Foght           

Nick Hækkerup gør status for de første 100 dage


Nick Hækkerup

Mine første 100 dage som justitsminister

Da jeg startede som justitsminister, vidste jeg, at jeg ville få nok at lave – og efter de første 100 dage kan jeg konstatere, at jeg ikke tog fejl. 

For det første har jeg overtaget en række store “møgsager”: Teledataskandalen som handler om fejl i data fra mobiltelefoner, som politiet har brugt til bevisførelse. Sagen om tolke i retsvæsenet, som ikke tolker godt nok, og som desværre ikke møder op i retterne i det omfang, de skal. Og så er der sagen om Dan-Bunkering, hvor et dansk firma er sigtet for i strid med sanktionerne at sælge brændstof til brug for kampfly i Syrien, og hvor myndighederne har været for langsomme til at få det efterforsket. Det er desværre alle sager, som lå på mit bord, da jeg startede som justitsminister, og som rokker ved den tillid, vi kan have til, at tingene går ordentligt til. De rokker med andre ord ved den tillid, vi kan have til retsstaten. Og derfor skal de løses.

Retssystemet er presset

For det andet har jeg kunnet konstatere, at hele retssystemet er mere presset på ressourcer, end jeg i min vildeste fantasi havde forestillet mig. Nærmest fra den dag, jeg trådte ind af døren i Justitsministeriet, har aviserne været fyldt med historier om lange udrykningstider hos politiet, lange sagsbehandlingstider ved anklagemyndigheden og hos domstolene og fængsler, som er fyldt helt op. Der er med andre ord et voldsomt pres på alle de myndigheder, der er en del af vores retssystem og straffesagskæde: Politiet, anklagemyndigheden, domstolene og kriminalforsorgen. 

Det kalder på handling. 

I første omgang har vi i regeringen derfor besluttet allerede i 2019 at afsætte 130 millioner kroner, så det massive overarbejde i politiet kan komme ned i et leje svarende til niveauet før terrorangrebet i København. Herudover har vi med vores forslag til finanslov for 2020 foreslået en økonomisk redningspakke på 1,2 mia. kr. til at lukke det store hul, som der var i politiets økonomi til næste år. Udover at lukke hullet i økonomien skal pengene bl.a. også sikre, at vi i 2020 optager 150 ekstra betjente på politiskolen, så vi kan udbygge vores politistyrke. 

Det tager tid

Disse tiltag løser dog ikke de store strukturelle udfordringer, som politi, anklagemyndighed mv. står over for. Derfor har jeg foreslået Folketingets partier, at vi til næste år laver en ny flerårsaftale om politiet, som skal tage livtag med nogle af disse strukturelle udfordringer. Det kommer nemlig til at tage tid at løse udfordringerne. For selvom oppositionen mener, at vi kan løse alle problemer med et snuptag, så er min erfaring det modsatte: Vi kommer ikke til at kunne løse alle problemer med det samme. Men hvis vi på tværs af Folketinget sætter os sammen og bliver enige om, hvilke forventninger vi skal have til myndighederne, og sammen laver nogle grundige analyser af, hvordan vi skal løse de udfordringer, vi står overfor, så tror jeg på, at vi kan tage de første skridt i retning af en genopretning af retssystemet. Det er mit håb, at de partier, som i mange år har haft ansvaret, nu også vil bidrage til at løse de udfordringer, vi står med.

Tryghed og sikkerhed

Et tredje element, som har fyldt meget i mine første 100 dage er, at vi med de uacceptable skyderier og eksplosioner i hovedstadsområdet desværre er vidne til nye og brutale former for for kriminalitet, der kalder på nye løsninger.

Med udspillet “Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum” har vi i regeringen derfor fremlagt 16 målrettede initiativer, der skal styrke politiets muligheder for at forebygge og efterforske kriminalitet i det offentlige rum.  Vi må erkende, at der er bander og organiserede kriminelle i Danmark, som ikke skyer nogen midler, og som er parate til at sætte andre menneskers sikkerhed over styr. Her går det ikke at lade politiet stå tilbage med forældede teknologier og utilstrækkelige værktøjer. Det er ganske enkelt ikke forsvarligt. 

Jeg er klar over, at udspillet er kontroversielt, blandt andet fordi det rummer mere overvågning. Flere partier kritiserer os for at indskrænke danskernes frihed. Til det må jeg sige, at vi ikke kan sidde på hænderne, når de kriminelle blive stadig mere hensynsløse. En socialdemokratisk regering må og skal have det som et af sine vigtigste mål at sikre danskernes tryghed. 

Politiet eftersøger redskaber

Når vi giver politiet de redskaber, de efterspørger, til at stoppe kriminaliteten, så er det fordi, jeg tror på, at vi får mere tryghed og frihed i samfundet, hvis vi har et effektivt politi. Jeg tror, de fleste danskere er enige med mig i, at overvågningskameraer er en pris, vi gerne betaler, hvis det betyder, at vi mere effektivt får sat en stopper for destruktive kræfter i vores samfund. Frihed er ikke meget værd, når den er på bekostning af vores allesammens sikkerhed og tryghed. Eller sagt på en anden måde: Hvis ikke vi passer på det Danmark, som vi kender, hvor trygheden er høj, og hvor man ikke skal være bange for at gå udenfor sin dør, så gambler vi lige præcis med vores frihed. For friheden er ikke reel, hvis ikke vi tør bruge den. 

Arbejdet er kun lige begyndt

Det er derfor, at vi i regeringen nu tager nogle nye skridt. Skridt der skal sikre den tryghed, der gør Danmark til Danmark. Det arbejde er kun lige begyndt. Efter de første 100 dage er jeg imidlertid fortrøstningsfuld: Vi Socialdemokrater skal nok lykkes med at gøre Danmark mere trygt. Men det bliver ikke let. Og det kommer ikke til at ske med et snuptag. Men nu er vi begyndt og skridt for skridt, bevæger vi os fremad. Sammen

Styrket indsats for unge over 30 år.

Beskæftigelse og unge

Af Mikkel Andersen formand for Beskæftiglses og ungeudvalget.


Sidste år var beskæftigelseområdet igennem hårde besparelser, som konsekvens af det, har der været en nedgang på aktiviteterne på ca.18 %.
Det har bl.a. betydet, at der skulle tages hårde beslutninger igennem hele året for, at vi kunne nå de økonomiske mål og samtidig sikre, at vi fortsat kunne hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarket.
Igennem hele året har beskæftigelsesudvalget valgt at finde løsninger og have fokus på, at hjælpe de allermest udsatte borgere. I april måned kom de første tilbagemeldinger fra administrationen om, at vi igen i år skulle forvente at spare på alle områder.

I beskæftigelsesudvalget begyndte vi dialogen om, hvor vi kunne finde besparelserne. Disse samtaler foregik helt frem til at budgetaftalen, hvor det var et enigt udvalg, der bredt bakkede op om, hvor der skulle ske besparelser.

Det bliver nogle hårde besparelser, der er fundet på beskæftigelseområdet.   
Det kommer særligt til at gå ud over mentorer og afklaring/opkvalificering, som vil betyde, at vi kommer til at bruge de private leverandører mindre i 2020 end i år, 2019. 

Udvalget har dog set muligheder i samtidig at investere på en række konkrete indsatser, som forhåbentligt vil styrke servicen og økonomien, helt konkret er det muligt på de områder, hvor vi kan se, at der er mulighed for at få et positiv resultat. Det betyder, at der bliver afsat flere penge til at få dem, der er på sygedagpenge, tilbage til deres arbejdspladser.

Et andet initiativ er, at vi styrker indsatsen for borgere over 30 år, der står uden arbejde. Det er ligeledes besluttet, at få STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) til at gennemgå alle arbejdsgange i jobcentret for, at sikre at vi har fokus på borgere og hvorvidt der er noget der kan forbedres.
Det har været en lang proces, men det har været vigtigt, at der har været et enigt udvalg, hvor alle partier har taget ansvar om de hårde besparelser. Jeg tror samtidig også på vi med vores inddragelse af STAR og de tidligere nævnte investeringer, får muligheden for at give en bedre indsats. Det er håber at vi fremadrettet kan høste frugterne af se målrettede investeringer.

Vi må forvente, at det bliver en meget travl tid for beskæftigeområdet. Dels med besparelserne, samarbejdet med STAR og at der samtidig også kommer en ny reform, der skal gøre det mere enkelt for borgerne og samtidigt for jobcenterne, at hjælpe borgere tilbage i arbejde eller uddannelse.

I er altid velkommne til at ringe eller skrive, hvis I ønsker en uddybning

Sikring af skolerne i lokalsamfundet

 Sikring af folkeskolen i lokalsamfundet

Byrådsmedlem Allan Nielsen

Med budgetforliget fik vi sikret, at de mindre lokalsamfund Blistrup, Ramløse, Tisvilde og Esrum fortsat beholder deres skoler. Det er vigtigt, at vi som kommune bevarer vores skoler. Det er vigtigt i forhold til at tiltrække nye borgere til kommunen. Skolerne i lokalsamfundene er ligeledes en væsentlig forudsætning for Byrådets fælles vækststrategi. Vi skal have en kommune, hvor adgangen til en folkeskole er inden for rækkevidde og borgernes naturlige førstevalg for deres børn. Folkeskoler i de større og mindre bysamfund er med til at understøtte mangfoldighed og forskellighed og giver det enkelte barn mulighed for at skabe sin egen identitet og tilhørsforhold i lokalsamfundet – det lokale fællesskab. Derfor er det godt, at der med budgetforliget er bred enighed om at værne om folkeskolerne i Gribskov Kommune.

 

Kvalitetsrapport – Skoleområdet

På mødet i september 2019 behandlede udvalget Børn, Idræt og Familie kommunens arbejde med den kommende kvalitetsrapport på skoleområdet.

Folkeskoleloven beskriver, at Byrådet skal udarbejde en kvalitetsrapport, der giver en vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolers niveau. Denne rapport skal udarbejdes hvert andet år. Kvalitetsrapporten er et evalueringsværktøj. Sammen med N.G. har Socialdemokratiet hele tiden haft den kritik af kvalitetsrapporten, at den på nogle områder er for intetsigende, f.eks. ved opgørelserne af skolernes karakterer ved prøverne. Hvis det ene og alene var et evalueringsværktøj for den enkelte skole, ville det være fint nok for den enkelte skole at se sit gennemsnit i de forskellige fag, men når karaktererne bliver brugt til at sammenligne med andre skolers gennemsnit – i konkurrencestatens hellige navn, bliver karaktererne ubrugelige, da f.eks. privatskolerne og folkeskolerne virker på forskellige vilkår i forskellige rammer.

Socialdemokratiet har derfor været med til at foreslå, at der i højere grad arbejdes med progression og status i skoler og dagtilbud i kvalitetsrapporten i 2018 – 2019.  Der indarbejdes således data i kvalitetsrapporten fra skolernes fælleskommunale testprogram, der gør det muligt at kigge på den enkelte skoles og daginstitutions pædagogiske og faglige progression. Ud over gennemsnitskarakterer indarbejdes der også opgørelser af karaktererne i kvartiler over enkelte skoles karakterer og samlet set for kommunen. Det har hele tiden været min påstand, at folkeskolerne i Gribskov Kommune præsterer bedre end/lige så godt som privatskolerne i kommunen, også når det gælder fagene. Med tilføjelserne om progression i børns læring i den kommende kvalitetsrapport får vi et evalueringsværktøj, der er mere brugbart end tidligere kvalitetsrapporter på børneområdet i kommunen. Det ser jeg frem til.

 

 

Værdibaseret sundhed

Politikere styrker fokus på det, som giver værdi i det enkelte menneskes møde med sundhedsvæsenet

Regionsrådet i Region Hovedstaden forhandler i disse dage om hospitalernes økonomi for næste år. Tirsdag indgik et samlet regionsråd en delaftale om værdibaseret sundhed, som er en model, der skal øget fokus på den værdi, som det enkelte menneske får ud af sit møde med sundhedsvæsenet.

Politikerne vil give medarbejderne mulighed for at gøre mere af det, som giver mening både fagligt og i patienternes hverdag.
 
”Alle medarbejdere går på arbejde for at gøre en forskel for de mennesker, som har brug for hjælp. Igennem de sidste mange år har et politisk og ledelsesmæssigt fokus på mere aktivitet nogle gange været en forhindring for medarbejdernes ambition om at gøre en forskel – selvom det også har været med til at forkorte ventetiderne. Med aftalen om værdibaseret sundhed ændrer vi endegyldigt det fokus,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).
 
Med fokus på den værdi, som det enkelte menneske får ud af sit møde med sundhedsvæsenet, er fundamentet lagt for, at behandlingen i højere grad kan tilpasses det enkelte menneskers hverdag og behov.
 
”Det betyder for eksempel, at hospitalet nu kan tilbyde patienter, der har flere sygdomme, at få koordineret og samlet sine besøg på hospitalet, frem for at patienterne skal møde op på flere forskellige afdelinger på flere forskellige dage. Og det betyder også, at flere kan tilbydes behandling derhjemme og tage samtalen med lægen ved spisebordet fx på en Ipad. Det er med til at skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S)
 
Pejlemærker for værdibaseret sundhed
Med aftalen fastlægger politikerne nogle pejlemærker, som skal sætte retningen for hospitalernes arbejde med at skabe mere værdi:
Den patientoplevede kvalitet og effekt
Den faglige kvalitet
God ressourceudnyttelse.
Det er en retning, som hospitalerne skal arbejde efter – men det er ikke en facitliste, der fortæller præcist hvad, der giver mere værdi, fortæller formanden for Udvalget For Værdibaseret Styring Karin Friis Bach (R):
 
”Vi har tillid til, at vores dedikerede ledere og medarbejdere og ikke mindst patienterne selv bedst ved, hvad der giver værdi. Men vi skal politisk understøtte arbejdet, og det er ambitionen med denne aftale, som jeg glæder mig over, at vi har indgået med et samlet regionsråd, siger formand for Udvalget For Værdibaseret Styring Karin Friis Bach (R), som understreger, at patienterne har nogle rettigheder til hurtig udredning og behandling, som er givet på forhånd og som der stadig skal være stort fokus på.

 

 

Budget med store skrammer

                                                  Politisk aftale om Budget 2020-23.

Alle partier i Gribskov har været enige om, at vi sammen skulle finde de nødvendige besparelser.
Tro mig det har været en meget svær proces. Vi skulle spare ca. 47 mio. i 2020 stigende til 76 mio. i 2023.
Disse besparelser skal vi foretage for at overholde serviceloftet, som vi alle kommuner imellem,  er forpligtet til at overholde, ellers sættes vi under administration.

De hårdeste besparelser berører ældre- og børneområdet da det er her kommunen bruger hovedparten af servicerammen – men det er her det også gør rigtig ondt for os socialdemokrater.
Besparelser for ældre bliver bl.a.: Bad en gang om ugen, rengøring hver 3. uge, maden stiger til højeste takst.

Besparelser for alle borgere: Anderledes mulighed for pasning i eget hjem efter indlæggelser.
Besparelser for børn bliver bl.a.:  Vi skal mindske eksklusion i lokalsamfundene, altså færre ressourcer på specialtilbud og andre skole/dagtilbud.

Vi er tre socialdemokrater tilbage i byrådet og har gjort alt hvad vi kunne.
Hvad har vi så været med til at sikre som socialdemokrater:

Fastholde: Holbo Have, familieværkstederne, selvtræning.

Den nuværende skolestruktur fastholdes til at styrke  levedygtige  lokalsamfund.

Vi fastholder vores 2 seniorcentre og vores 2 frivillighedscentre.

Tinghuset i Helsinge bevares, som et erhvervs- og iværksætterhus, med fortsat plads til Frivillighedscentret.

Vi fastholder GIV og genbrugsteltene.

Vi  arbejder  for øget fokus og fremdrift i et udbygget digital infrastruktur, der skal sikre netdækning i de små lokalsamfund og øger mulighed for at arbejde med digitale løsninger i sundhed.

Vi har fortsat et kulturråd og idrætsråd.

I anlægsrammen er der afsat ca. 28 mio. til nye cykel- og gåstier.

 Afsat økonomi til et nyt Sundhedsfagligt fællesskab, hvor der sikres et fagligt fælles, der fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere, hvor sundhedspersonale samles og samarbejder omkring opgaveglidning fra sygehusene og tager sig af vores ældre i kommunen.

Vi socialdemokrater vil fortsat lægge os i selen at holde øje med den nødvendige kvalitet og omsorg for alle vores borgere, og ikke mindst de unge og ældre.

Pia Foght

Gruppeformand for Socialdemokratiet i Gribskov