Krudt og kugler

Mette Tolstrup
1. suppleant

Først og fremmest godt nytår til alle socialdemokrater.

Det fremtidige socialdemokrati i Gribskov er under udvikling; en tiltrængt udvikling som har ventet på sig i nogle år. Jeg er i gang med at skrive rammerne for det vi gør på en anden måde end vi er vant til. Jeg skriver om hvad vi kan og hvad vi skal i fremtiden (hovedsageligt på medie området, som også giver aflægger på andre områder) Det er en helt anden form for dokumentation end vi er vant til.

Det betyder også at vi som socialdemokrater skal lægge det gamle bag os og hilse de nye metoder velkommen. Det vil for nogen være svært at forstå hvordan vi nu gør tingene på en anden måde, fordi vi har gjort tingene på den samme måde i mange år. Det er noget der skal indarbejdes stille og roligt gennem et stykke tid, det vigtigste er, at vi åbner vores arme og siger velkommen og gemmer nejhatten.

Som 1. suppleant er jeg med til mange møder for at være klædt på til evt. en periode i byrådet, når der er frafald. Disse møder gavner mig rigtig meget, fordi jeg får den nødvendige indsigt og kan falde ind på de fleste områder hurtigt.

Men det jeg oplever på møderne, kan jeg også bruge til at stykke vores nye image sammen, fordi jeg samtidig observerer de stridspunkter, der kan være i en kommunikation som giver en forskellighed. Den forskellighed skal vi bruge positivt til at lære at forstå hinanden bedre.

Vi fortolker alle sammen forskelligt og den fortolkning skal vi arbejde med. Historier og sladder skal der slås ned på. Mit ønske er, at hvis vi hører en historie eller sladder så gå til den person eller gruppe det handler om, og få en snak om hvad der er hoved og hale i det hele. Det vil flytte os rigtig meget. Stop lige op en ekstra gang før det bliver til krudt og kugler.

Der er rigtig mange følelser i hvordan vi gør tingene, men vi er tvunget til at tænke nye rammer for at kunne opnå et større antal valgte til næste kommunalvalg. Vi skal turde at give slip.

For at udvikle vores politik og få vores medlemmer mere aktive mener jeg det er vigtigt at vi beholder vores støtte/ dialog grupper, og udvikler inde for disse grundlæggende rammer -grupperne klæder politikkerne på til dagligt og til det årlige budget, jeg ser det som en enhed, en god enhed.

Vores støttegrupper er baseret på medlemmer, der har interesse på specifikt politiske områder som fx kultur, sundhed, beskæftigelse og børn. Og ud for disse grupper kan vi få aflæggere som kan højne nogle af områderne i tilfælde af der opstår interesseområder der skal belyses mere end der er plads til i støttegrupperne. Vi skal finde et helt tredje ord for grupperne så de ikke reflekterer til den ene eller anden afdeling. Jeg kunne foreslå Support Teams, Drop INN Teams eller Base Teams.  Jeg bruger udenlandske ord for at tænke andre baner. Vi skal sende et andet signal.

Vi skal et gennem et spædende år, hvor kommunalvalget kommer tættere på. Og der skal til at planlægges på hvordan gør vi det og hvordan får vi et flow som også er langt mere SO ME (sociale medier ) end før.  Kampagner, foto, videoer og ikke mindst valgmøder på en helt anden måde.

Jeg glæder mig til at arbejde videre med socialdemokraternes udvikling i 2020.

De bedste nytårs hilsener Mette

Nytårshilsen fra Pia

Som gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe vil jeg benytte det snarlige årsskifte, til  at ønske Jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Det har været et politisk turbulent år med mange forandringer for os socialdemokrater. Samtidig har det også været et år med mange udfordringer for hele det samlede byråd specielt på den økonomiske front, særligt i forhold til vores driftsudgifter.

Det har betydet, at vi har måttet indgå i både svære besparelser og beslutninger på både ældreområdet og det specialiserede børneområde. 

Socialdemokratiet har dog i budgettet haft fokus på at sikre et økonomisk grundlag fremover, der fortsat kan bevare en velfærd på et meget presset: Børne-, Social-, Sundhed- og Ældreområde.

Socialdemokratiet arbejder og er politisk aktive med mange andre områder som bl.a.:  Beskæftigelsen/Unge, Kultur/Erhverv/Turisme, Klima/miljø mv.

Vores medlemsundersøgelse viste bl.a., at byrådsgruppen skal have en tættere dialog og samarbejde med Jer medlemmer omkring vores politikudvikling. Det passer fint i tråd med behovet for at tænke nye veje til både velfærd og øvrige politikområder.

Jeg glæder mig til 2020, hvor jeg håber, at se så mange af Jer som muligt, til nogle af vores tiltag til dialog, samarbejde og ved øvrige arrangementer.

Pia Foght

Gruppeformand Socialdemokratiet  

Merforbrug på skoleområdet

Merforbruget på skoleområdet

Efter vedtagelsen af budget 2020 – 2023 er Udvalget Børne, Idræt og Familieudvalget blevet orienteret om, at der er et merforbrug på det specialiserede børneområde på 15 millioner.
Hvad er gået galt? Og hvad er de faktuelle forhold? Redaktionsudvalget har bedt mig om at give mit syn på sagen.

Fra og med skoleåret 2018/19 har man på det specialiserede område arbejdet efter tildelingsmodellen: Fælles økonomisk ansvar på tværs af skolerne.

I tidligere skoleår tildelte man penge til det specialiserede område via en central kommunal pulje, styret af et centralt visitationsudvalg.

Fælles økonomisk ansvar på tværs af skolerne indebærer, at budgettet til skolerne fordeles efter socioøkonomiske kriterier.

Budgettet er i praksis en pulje, som skolerne har fælles rådighed over. Det betyder, at skoler med overskud på SP-kontoen skal være med til at betale til skoler med underskud på SP-rammen. Overskud og underskud opgøres løbende, så skolerne kan følge udviklingen tæt.

Ved et samlet mindre forbrug for skolerne under ét, fordeles overskuddet mellem skolerne. Ved et samlet merforbrug finansieres underskuddet samlet af skolerne.

Denne måde at fordele pengene på er ganske fornuft, hvis skolelederne er indforståede med denne måde at gøre tingene på, og således budgetterer med, at de kan stå i den situation, at de skal være med til at medfinansiere stigende udgifter til det specialiserede område på andre skoler. Det er en grundlæggende forudsætning, ellers går der ”ged” i styringen af pengene på området. Og derfor er det også vigtigt med månedlige opgørelser på skoleledermøderne for at følge de enkelte skolers budgetter og skolevæsenets samlede budget og pengeforbrug på det specialiserede område måned for måned. Det er med denne model en skoleleders opgave at have styr på skolens penge til det specialiserede område dag for dag – uge for uge – måned for måned.

Styringen af pengene er en ledelsesopgave for skolelederne i meget tæt samarbejde med kommunens Administration dels som samlet gruppe med centerchefen og direktøren på området og dels som den enkelte skoleleder og hans/hendes styring af sit budget i tæt dialog med centerchefen og direktøren på området.

Børne, Idræt og Familieudvalget får orientering om forbrug af penge på det specialiserede område ved de 4 årlige budgetopfølgninger, og når der opstår pludselige afvigelser. Merforbruget på de 15 millioner er udvalget blevet gjort bekendt med ved årets 4. og sidste budgetopfølgning.

I et kalenderår arbejder Byrådet med fire budgetopfølgninger. Budgetopfølgningerne behandles i rækkefølgen: Udvalgene, Økonomiudvalget og sluttelig i Byrådet. Som noget særligt for 2019 valgte Byrådet, at der kun skulle være 3 budgetopfølgninger: 1., 2. og 4 budgetopfølgning. Den 3. blev sprunget over, da det ikke gav mening på grund af den sene kommuneaftale mellem den nyvalgte regering og Kommunernes Landsforening. Byrådet vidste ikke, hvordan denne ville påvirke det kommunale budget, idet kommunens budgetlægning skulle afstemmes og justeres til hermed.

Det er min vurdering, at Børne, Idræt og Familieudvalget må påtage sig ansvaret. Grundet en manglende 3. budgetopfølgning, et presset budgetforløb med budget 2020 – 2023, udskiftning af ledere på centrale poster på børneområdet og ikke mindst nyt formandskab i Børne- og Familieudvalget til Børne, Idræt og Familieudvalget, har radaren for økonomistyring på dette udvalgsområde ikke fungeret optimal, og derfor er der opstået et underskud på 15 millioner. Det er min vurdering.

Derfor synes jeg også, at det er godt, at vi som parti har meldt ud fra starten af, at løsningen på og arbejdet med at finde de 15 millioner skal tages i udvalget i tæt dialog med skolerne.

Mandag d. 20. januar 2020 er der ekstraordinært møde i Børne- Idræt og Familieudvalget kun med dette ene punkt på dagsordenen. Her har udvalget fået i opdrag af Økonomiudvalget at pege på løsninger. I dette indlæg til A-Posten har jeg valgt ikke at komme med en masse tal til belysning af problemet. Relevante opgørelser og tal vil blive en del af baggrundsmaterialet til det ekstraordinære møde i januar 2020. Jeg har særligt til dette møde bedt om tallene for henvisning af elever til det specialiserede område for skoleårene 2017/18 og 2018/19 og en status midtvejs i skoleåret 2019/2020.

I forbindelse med budgetforhandlingerne havde Ny Gribskov og Socialdemokratiet et fælles budgetønske om en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Denne blev taget af bordet på grund af de massive krav om besparelser på budget 2020 – 2023. Tænker, at denne må på bordet igen dels for at sikre de mindre skolers eksistens i Gribskov Kommune og dels for fremadrettet at styre skoleresurserne mere målrettet.

Den meget centrale styring af resurserne spillede fallit under den sidste byrådsperiode, hvor det specialiserede område ekstra blev tilført et større tocifret millionbeløb for at kunne dække udgiften til det specialiserede område. Modellen med et centralt visitationsudvalg, der sidder på pengekassen, skal vi ikke gå tilbage til. Det har som sagt allerede vist, at for mange elevers retssikkerhed bliver tilsidesat – der er ikke penge nok til det specialiserede område.

Der bør arbejdes videre med en forbedring af den nuværende model, som er en decentral model, hvor pengene på det specialiserede område er lagt ud til skolerne. Udvalget bør også genbesøge delegationsretten, som bl.a. afgrænser hvem der må tage beslutninger i forhold til skolernes økonomi. Her skal vi drøfte konkret, hvem det er, der f.eks. kan tage beslutninger over skolernes inklusionspulje.

Skal vi styrke folkeskolen i en tid med begrænsede resurser, hvor alt tyder på, at antallet af elever på det specialiserede område vil stige i de kommende år, skal den enkelte skole have mulighed at arbejde med og styrke fællesskabet på skolen. Skolen har de elever, som skolen har. Gribskov Kommune har de elever, som kommunen har. Derfor bør resursen/pengene til det specialiserede område ligge ude på den enkelte skole for at kunne blive brugt bedst muligt samtidig med, at man har et fælles ansvar over for hinanden som skoler. Vi ved, at behovet for henvisning af elever til særlig undervisning er forskellig skolerne imellem. Der er forskel på elevgrundlaget mellem Bjørnehøjskolen og Gribskolen i Græsted/Esrum. Skolerne skal have mulighed for lokalt at arbejde fleksibelt med organisering og strukturer af det specialiserede område. Det styrker fællesskabet og det giver den bedste udnyttelse af de tildelte resurser (penge). Fællesskab og lokal forankring.

Mit bedste bud er, at der er en egentlig politisk afklaring på situationen, som kan bringes til beslutning på byrådsmødet i februar 2020, evt. marts 2020.

Dilemmaer i det videre forløb:

  1. Det er et dilemma, at et fælles økonomisk ansvar ikke spiller sammen med, at skolelederne er kontraktansatte, og at de individuelt bliver betragtet som skoleleder af den kommunale virksomhed (skole), som de er øverste leder af.
  2. Det er et dilemma, at i de sager, hvor skoleledergruppen ikke kan komme til enighed i forbindelse med visitationsopgaver, f.eks. på grund af lokale særinteresser/udfordringer, ligger beslutningskompetencen hos centerchefen.
  3. Det er et dilemma, at økonomien er styrende. Viden om eleverne, og ikke mindst viden om elevers faglige, specialpædagogiske, emotionelle udfordringer og behov, bør være styrende ved skoleledernes fælles opgave med tildeling af resurser til det specialiserede område, fremfor økonomiske betragtninger – som udgangspunkt. Viden om eleverne bør være grundlaget for drøftelserne om fordeling af SP-puljen. Det må ikke blive et marked, hvor den bedste forhandler trækker flest penge hjem til egen skole.
  4. Det er et dilemma, at beslutninger, der tages på grundlag af viden om elever også vil have en positiv indflydelse på den enkelte ansattes arbejdsvilkår. Med den aktuelle resurse for tildeling af SP-midler, oplever mange ansatte, at der ikke er tilstrækkelige resurser på den enkelte skole til at give alle elever det undervisningstilbud, som de retsmæssigt har krav på, idet det er de tildelte resurser, og kravet om ikke at oparbejde et merforbrug (underskud), der er styrende i tildelingsprocessen fremfor det vurderede undervisningsbehov til eleven.
  5. Det er et dilemma, at der på ledelsesposterne generelt har været stor personalegennemstrømning på skoleområdet. Viden går tabt, og nye ledere har ikke samme kendskab til/medansvar for besluttede modeller for resursetildeling, som de tidligere ledere.
  6. Det er et dilemma, at resursen til det specialiserede område ikke er stor nok – dækkende for det aktuelle behov og fremtidige behov.

 

Allan Nielsen

Byrådet (A)

Mere samarbejde i 2020

Stærke resultater på beskæftigelsesområdet, de unge og handicappede.

Når jeg ser tilbage på 2019 er jeg særligt stolt af at vi har opnået nogle væsentlige mål på beskæftigelse og ungeområdet i 2019. Vi har skabt en ungeenhed, hvor der er samlet medarbejdere fra børne-, social- og beskæftigelsesområdet til en enhed, hvilket gør at de unge kun skal have en indgang til kommunen og forhåbentligt undgår at blive kastet rundt mellem kommunale afdelinger. Den nye ungeenhed skal styrke den indsats vi som kommune har overfor vores unge mennesker.

Det har også været vigtigt at vi, som kommune, får et større fokus på at hjælpe vores udsatte grupper heriblandt de handicappede. Det er blandt andet gjort ved at sætte et større fokus på de handicappede og de udfordringer de står med i deres liv. På beskæftigelsesområdet har vi helt konkret skabt et nyt fokus på handicappede og deres pårørende. Fokusset er at vi gerne vil hjælpe flere handicappede ind på arbejdsmarkedet. Derudover har jeg, gennem mit formandskab i kystlivredderne, sikret at der kom amfibie-kørestole der gør at både lokale og turister med et kørestols handicap kan opleve vores dejlige strande, som kystlivredderne fik handicapprisen for i 2019 i Gribskov kommune.

Det blev også året hvor vi fik en stærkere indsats for de ordblinde. Hvor der blandt andet er afsæt ressourcer til at vi fremadrettet kan opsøge virksomheder og i samarbejde med AOF hjælpe de medarbejdere der måtte være ordblinde, til at blive bedre til at mestre deres ordblindhed. Det tilsvarende er også ved at blive gjort på børneområdet, hvor vi påbegynder et pilotprojekt, med hensigten om at vi som kommune bliver bedre til at hjælpe børn og unge.

Et andet tiltag er at jobcentret får sparring fra Star (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) der skal gennemgå arbejdsgangene i jobcentret. Det gør vi for at arbejdsgangene bliver mere smidige for den enkle borger.

2020 bliver året hvor der kommer flere medarbejdere på sygedagpengeområdet for at vi kan blive endnu bedre til at hjælpe de borgere der er sygdomsramte, tilbage på arbejdesmarkedet. 

I 2020 skal vi som parti begynde at arbejde bedre sammen og særligt arbejde med at blive et attraktivt parti for borgerne i Gribskov. Både når det gælder nye medlemmer og nye kandidater til næste byrådsvalg. Det gør vi først og fremmest ved at blive et stabilt og samarbejdende parti, som via en positiv indstilling ønsker at gøre Gribskov til et bedre sted at være borger. Det arbejde starter i byrådsgruppen hvor samarbejde og respekt for hinanden bør være nøgleord fremadrettet.

Jeg ønsker alle et godt nytår og ser frem til det gode samarbejde, arbejdet med de tiltag der er sat i værk og fremtidige tiltag.

Mvh  Mikkel Andersen 

Stolt over at være Socialdemokrat

Nytårshilsen fra Ulla Dræbye – Gribskov Vest

Formand Ulla Dræbye Partiforening dækker den vestlige del af Gribskov Kommune

Så står vi lige foran døren til 2020. Jeg håber, at I alle har haft en dejlig jul og er klar til at springe ind i det nye år. Alene det at sige årstallet 2020 er noget særligt. Min egen personlige følelse er stolthed. Stolthed over at være socialdemokrat. Stolt over vores statsminister og ikke mindst vores ”egen” justitsminister. Det har ikke altid været sådan, men der har dog aldrig været noget parti, der har været bedre.

Og hvordan var det nu lige, at vi fik den dejlige regering, vi har nu? Jo det var sammenhold og samarbejde om det at få det bedste valgresultat.

Borgerne i Gribskov kommune fortjener, at vi som socialdemokrater står sammen ved det kommende kommunalvalg. Og det vil jo være det, der vil præge de 2 næste år. Til næste år skal der vælges spidskandidat, og derefter skal der findes en del kandidater, så der er noget at vælge imellem til valget i 2021 Som man ser på det allerede i dag, er der mange gode og spændende emner til kandidaterne.

Det har været spændende at følge resultatet af medlemsundersøgelsen. Der vil altid være noget, der kan gøres bedre, og heldigvis prøves der jo også på det. Skal der holdes flere medlemsmøder med f.eks. kun eet tema, så man kan gå i dybden? Problemet er mange gange det, at der er meget kort tid fra kendskab til temaet og til, at det skal besluttes i byrådet. Det må prøves af, hvad der virker bedst for alle parter.

Sluttelig rigtig godt og spændende nytår til jer alle.

Ulla Dræbye

Formand for Socialdemokratiet i Gribskov Vest

Nytårstanker 2020 fra Carsten

Carsten eriksson

Nytårssentenser fra Østformanden

Allerførst et godt nytår til alle østmedlemmer.
Jeg er af formanden for Fællesledelsen/Socialdemokratiet i Gribskov blevet opfordret til at fremkomme med nogle vigtige temaer, jeg som formand for Østbestyrelsen synes, vil blive vigtige for vort politiske arbejde i 2020. I første række mener jeg, at vi fortsat i østbestyrelsen skal finde løsninger på at gøre os/vort parti interessante iblandt borgerne, så vi kunne få tilgang af medlemmer gerne i aldersgruppen af voksne med hjemmeboende børn. Vi trænger til nye inspirationer i partiet, og vi skal i bestyrelsen have en løbende udskiftning de kommende år. Det er et vigtigt emne.

Derudover vil vi i østbestyrelsen fortsat arbejde på, at det overordnede politiske arbejde imellem partiet og byrådsgruppen omkring vores politik bliver det primære dagsordenpunkt på vores Fællesledelsesmøder blandt andet gennem temadebatter, tilrettelagte oplæg/foredrag m.m.. Vi har i alt for mange år brugt tid på at debattere farven på ”toiletpapiret” i.s.f. ar have focus på byrådspolitikken contra vores politik.

Vi har i øst tiltrådt vores lokale formands handleplan for optimering af vores parti. Derfor vil vi også i det kommende år være meddeltagere i de nye ad-hocgrupper, som er blevet nedsat. Her er bl.a. tale om oprettelse af en DSU-afdeling, hvor vi lige p.t. har fået positive tilbagemeldinger fra DSU-hovedorganisationen om at opstarte en kampagne. Et andet arbejdsfelt drejer sig om hele vores kommunikationsområde, hvor der er tilknyttet interesserede østmedlemmer i den nedsatte ad-hocmediegruppe.

Yderligere kunne jeg tænke mig, at vi brugte 2020 til at afdække vores medlemmers interesseområder i.f.t. samfundet/byrådspolitikken, om vores medlemmers kompetencer eksempelvis arbejdsmæssigt, så disse kompetencer kunne anvendes til at fremme vores politiske linje, vores politiske holdninger og meninger, så vi gennem dialoger intern får en bedre indsigt i det politiske arbejde, der skal udføres.

Jeg ser gerne, at vi to gange om året får afholdt nogle borgermøder, hvor vi trækker på vores ministre som oplægsholdere samt regionsbestyrelsesmedlemmer. Vi skal ud blandt vores borgere – både for at høre på deres holdninger, meninger men også for at turde snakke med, debattere med borgerne omkring emner, der har deres interesse. Vi kan ikke nøjes med at stå på torvet i Gilleleje, ved Superbrugsen samt dagligvarebutikkerne i Græsted ved særlige lejligheder som Folketingsvalg og kommune- og regionsvalg.

Desværre er der også et par andre kedelige opgaver, jeg som formand i Øst og som fast medlem af Fællesledelsen mener, der skal arbejdes med. Det sidste halve år har der bl.a. fra nogle vestbestyrelsesmedlemmer været givet udtryk for, at vores valgte partiformand ikke er formand for Socialdemokratiet i Gribskov. Holdningen skulle være, at Ole som ”formand” blot er ordstyrer på vores Fællesledelsesmøder samt ansvarlig for udfærdigelse af dagsorden til møderne. Her bliver min demokratiske livsindstilling virkelig provokeret. Det er et emne, som jeg vil arbejde kraftigt imod og bringe op i relevante fora.

Et andet punkt er samarbejdet imellem byrådsmedlemmerne og formandsgruppen.

Samarbejdet i byrådsgruppen kan vist med rimelig grund kaldes dysfunktionel, hvilket har givet dårlige arbejdsbetingelser i den fælles byråds- og formandsgruppe.

Personligt havde jeg håbet, at det fælles afholdte møde imellem vest- og østbestyrelserne med medvirken af partiets vicepartisekretær skulle have løst de problemstillinger, der til stadighed er mellem de to lokale foreninger. Mødet skulle gerne have været en win-win-situation, men eftertiden har desværre vist sig anderledes. Flere episoder og hændelser har gjort, at min tillid er væk.

Jeg håber på nogle gode spændende generalforsamlinger i Øst og i Fællesledelsen.

Socialdemokratisk hilsen Carsten

2020 med spændende udfordringer

20 bliver et spændende år! Opgaver og Udfordringer!

Allan Nielsen

Jeg synes, at den største udfordring for Byrådet bliver at holde sammen i konstitueringen og trække af på de beslutninger, som vi har taget i forbindelse med budget 2020 – 2023, sikre det brede samarbejde og ikke mindst undgå en genåbning af budgettet. Den første prøve i den forbindelse kommer til at stå ved behandlingen af underskuddet (15 millioner) på det specialiserede børneområde allerede her i januar/februar 2020. En stor opgave, hvor jeg vil gøre mit til, at Børne, Idræt og Familieudvalget lykkes med at pege på en løsning!

Planstrategien er så godt som færdig. Det er en god planstrategi med et solidt socialdemokratisk aftryk. Seks verdensmål er indskrevet som en del af den grundlæggende tænkemåde. Fællesskaber og natur er et gennemgående tema, f.eks. i forhold til bosætning, boligfortætning i byområderne, understøttelse af erhvervslivet i kommunen – ikke mindst turismen samt vigtigheden af at arbejde med udvikling af lokalsamfundene (fællesskaber). Med planstrategien har vi et godt grundlag for arbejdet med kommuneplanen. Der skal også udarbejdes en naturpolitik. Kommuneplanen bliver et vigtigt og spændende arbejde i 2020.

I det nye år kommer vi også for alvor til at arbejde med kommunens håndtering af affald; ikke mindst med mere kildesortering. Den kommunale affaldsplan er på plads, og i udvalget Udvikling, By og Land er der politisk enighed om at vente med tiltag, indtil regeringen melder ud, hvad man vil på dette område. Det gør regeringen forventeligt inden Folketinget går på sommerferie. Udvalget UBL vil derfor arbejde videre med affald og affaldssortering i 2. halvdel af 2020. Afsættet er den nationale resurseplan, kommunens affaldsplan og ikke mindst de input, som vi har fået fra møder med grundejerforeningerne i kommunen og Det Grønne Råd. Ligeledes et spændende og vigtigt arbejde, som er blevet sat i gang først i denne byrådsperiode af os, Socialdemokratiet, i samarbejde med Enhedslisten.

På børneområdet bliver vi fortsat nødt til at kigge på strukturer og organiseringer, særligt på det specialiserede område. I den sammenhæng ser jeg frem til arbejdet med ”Nest-Klasser”, som er inspireret af arbejdet med elever med autistiske træk fra andre kommuner, f.eks. i Halsnæs Kommune og i Århus Kommune. Her har man elever i almenklasserne med diagnosen autisme, og underviser hele klassen i en ramme, der passer til de autistiske elever. Gøres det rigtigt, viser resultater fra Århus, at hele klassen drager fordel af denne undervisningsform såvel fagligt som socialt. I forbindelse med Børne-Top-Mødet i Ålborg sidst i januar 2020 tager Børne, Idræt og Familieudvalget omkring Århus på vej til Nordjylland for at høre om folkeskolernes arbejde og resultater hermed. Super-spændende! I udvalget er der bred politisk opbakning hertil, og en forberedelse af ”Nest-Klasser” kan blive en del af budgetforhandlingerne til budget 2021.

Trods de hårde kendsgerninger med besparelser i budgettet, synes jeg, at der er mange gode og vigtige opgaver i 2020, som vi skal være med til at præge og lave resultater på. Men en forudsætning er, at den fælles konstituering kan holde i hele 2020 med brede aftaler.

Alle medlemmer ønskes et godt nytår!

Allan Nielsen

Byrådet (A)

  • Børne, Idræt og Familieudvalget
  • Udvikling, By og Land
  • Beskæftigelse og Ungeudvalget
  • Handicaprådet