Ældrerådets arbejde i Gribskov Kommune

ældreråd

Kirsten Ambus  

Medlem af ældrerådet Kirsten Ambus, redegør for indsatsen i 2019 samt for de udfordringer der er for ældrerådet i den kommende periode. Ældrerådet er bekymret for udviklingen og om kommunen kan leve op til de vedtagne kvaliteter.

Ældrerådets arbejde i 2019
Igen i 2019, kom Ældrerådets (ÆR) samarbejde med Udvalget for Ældre Social og Sundhed (ÆSS) noget forsinket i gang på grund af ændringer i konstitueringen.
ÆR har afholdt 14 møder i 2019 og der blev afgivet høringssvar i 34 sager.

ÆR har desuden holdt to møder hvor alle medlemmer af ÆSS var indbudt og et møde med Birgit Roswall formand for ÆSS, herudover har ÆR haft et møde med borgmester Anders Gerne Frost i forbindelse med de store besparelser, som blev vedtaget i budgettet 2020-23. ÆR forholdt sig kritisk til de store besparelser på ældreområdet.

Medlemmer af ÆR har deltaget i dialogmøder om Demensstrategien samt arbejdsgrupper vedrørende tillæg til værdighedspolitikken om ”ensomhed” og Gribskov Kommunes webtilgængelighed.

Udvalgte indsatsområder i 2019
Ny samarbejdsaftale
Samarbejdsaftalen mellem ÆR og Byrådet er som aftalt revideret i 2019.
Den reviderede aftale blev udarbejdet i samarbejde med administrationen og blev vedtaget først i 2020.

Øvrigt samarbejde
ÆR fortsætter samarbejder med Faglige Seniorer og Ældresagen om en fælles indsats på relevante områder som berører de ældre i Gribskov Kommune.

Faglige Seniorer og ÆR og afholdt et meget velbesøgt informationsmøde i Græsted Kro vedrørende besparelserne på ældreområdet.ÆR har ligeledes kontakt til flere pensionistforeninger for at få input til Rådets arbejde og samtidig oplyse om de emner som ÆR har afgivet høringssvar til.

ÆR er repræsenteret i Regionsældrerådet sammen med de øvrige ældreråd i regionen. Regionsældrerådet rådgiver regionens politikere i sundhedsfaglige spørgsmål af betydning for ældre borgere. Herudover udveksler ÆR erfaringer med otte andre ældreråd organiseret i Nordsjælland ”Nordgruppen”.

ÆR har deltaget i følgende temamøder og konferencer i Danske Ældreråds regi:

”Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?”og temamøde om ”Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning”.

Herudover har medlemmer af ældrerådet besøgt Odense kommune hvor ”Det hjælpsomme hjem” blev besøgt. Huset indeholder alle de hjælpemidler og teknologier som findes i øjeblikket. Der er mulighed for at prøve hjælpemidlerne og få hjælp og rådgivning af faguddannet personale, et givende og interessant besøg.

ÆR deltog i Seniorfestivallen som blev afholdt i Kulturhavnen Gilleleje hvor ÆR havde mulighed for at delagtiggøre borgerne i rådets arbejde.
I november havde ÆSS og ÆR besøg af Finn Kamper Jørgensen fra Fredensborg Ældreråd. Finn Kamper Jørgensen fortalte om sammenhængende patientforløb, sundhedsaftalen samt udviklingen og de mekanismer som betyder noget i forbindelse med det sammenhængende patientforløb. Finn Kamper Jørgensen er pensioneret læge og er formand for forebyggelsesrådet i Fredensborg Kommune

Demensstrategi, værdighedsstrategi og ensomhed

Byrådet vedtog den 21. maj 2019 en demensstrategi for Gribskov Kommune, dette skete i tråd med målet i den nationale demenshandlingsplan omkring inddragelse af bl.a. borgere, pårørende leverandører på området og repræsentanter for frivilligområdet samt repræsentanter fra ÆR.

Demensstrategien mangler nu at blive udmøntet i handlinger, men med det vedtagne budget for 2020, ser indsatsen ud til at blive nedprioriteret da byrådet besluttede at vedtage en besparelse på 900.000 kr. på den særlige demensindsats. ÆR er meget tilfredse med at Byrådet besluttede at bevare demensdagcenter Holbohave. Men ÆR er forsat af den opfattelse, at der bør være flere tilbud til demente og deres pårørende.

Folketinget har besluttet, at kommunerne skal udforme en politik om ensomhed, hvilket har bevirket, at ÆR i samarbejde med administrationen har udarbejdet et tillæg til værdighedspolitikken om ensomhed, herunder hvilke tiltag som skal sættes i værk for at imødegå ensomhed hos kommunens borgere.

Det nære sundhedsvæsen og budgettet

Budgetaftalen som blev vedtaget i november 2019, indeholder voldsomme forringelser på ældreområdet, ÆR har protesteret over de store forringelser som er sket for de svageste borgere i kommunen, frekvensen af rengøring og personlig hygiejne er bare nogle af de områder som er ramt.

ÆR er stærkt bekymret over vedtagelse om en opstramning af visitationskravene til den enkelte borger, dvs. at meget svage borgere ikke bliver visiteret til plejehjem Byrådet har besluttet at nedlægge akutpladserne på Toftebo i Esbønderup og i den forbindelse oprette 12 akutpladser i Søstien på Helsingegården.

ÆR har stærkt frarådet dette, hvis byrådet fastholder oprettelse af disse pladser, har ÆR anbefalet at man i så fald anvender alle 24 pladser i Søstien på Helsingegården, ÆR udtalelse omkring emnet kan læses på ÆR hjemmeside.

https://www.gribskov.dk/politik/byraad-udvalg-og-raad/raad-og-naevn/ældreraadet

Hjemtagelse af hjemmesygeplejen og hjemmeplejen har været en stor opgave for Gribskov Kommune i det forgangne år, og ÆR følger udviklingen tæt.

I de planer og budgetter som Gribskov Kommune har fremlagt, skal sygeplejen spare 30% ved opgaveglidning til hjemmeplejen som også er pålagt besparelser.

ÆR har gjort indsigelser overfor de vedtagne besparelser idet vi anser det for urealistisk at foretage så store besparelser på sygeplejen ved opgaveglidning til hjemmeplejen, ÆR har i den forbindelse gjort opmærksom på, at de store besparelser vil betyde dårligt uddannede personale og deraf følgende dårlig service overfor kommunens syge og svare borgere.

Byrådet skal vedvarende fastholdes i, at pengene som minimum følger med den demografiske udvikling.

Velfærdsteknologi og webtilgængelighed

ÆR har i forbindelse med love om webtilgængelighed, deltaget som bruger og kritisk stemme i arbejdet med at gøre kommunens hjemmeside mere tilgængelig og brugervenlig.

Lovens hensigt er at gøre myndighedernes websteder og mobilapplikationer tilgængelige og brugervenlige som muligt.

ÆR afventer resultaterne af det nævnte arbejde og vil følge det løbende. ÆR anbefaler, at den generelle netværkstilgængelighed forbedres i kommunen, så velfærdsteknologi kan implementeres.

Forebyggelse

ÆR har i 2019 arbejdet med at fremme forebyggelsesindsatsen i Kommunen, det der skal være fokus på, at de ældre kan forblive sunde og raske længst muligt, så den enkelte har mulighed for et aktivt liv. ÆR vil fortsætte dette arbejde, idet vi skal arbejde for flere forebyggende indsatser over for ældre, og her spiller indsatsen i det nære sundhedsvæsen en væsentlig rolle, da stadig flere opgaver flytter fra sygehusene ud i kommunerne, dette område bør følges nøje i årene fremover.

Et område som tidlig opsporing og forebyggelse i forhold til sårbare ældre skal være et fokusområde i årene der kommer, dette kan ske både i kommunalt regi og på frivillighedsområdet

Boliger
Nye boligformer er et området som Byrådet bør arbejde med og som ÆR har interesseret sig for i længere tid, etablering af seniorfællesskaber ol. skal på dagsordenen.

ÆR vil forsat arbejde for flere aflastningspladser, så dementes pårørende kan aflastes i kortere eller længere perioder. Der bør arbejdes med at udvikling af specialtilbud til de demente og deres pårørende, såsom forebyggende træning og dagtilbud samt plejecentre specielt indrettet til demente.

Offentlig transport
Offentlig transport er også et fokuspunkt som ÆR følger tæt, vi afventer udspillet fra Movia med hensyn til ændringer i pensionistkortet.

Sundhedsaftale og udligningsordning
Forude venter også en kommende sundhedsaftale og ændringer i den kommunale udligningsordning, disse områder får stor betydning for det videre arbejde i ÆR hvis endnu flere opgaver overføres fra Regionen til kommunen uden at pengene følger med.

De første meldinger om udligningsreformen tegner heller ikke godt, så fremtiden ser vanskelig ud for kommunen.

 

 

Nyt om kapacitetsanalysen på Nyt Hospital Nordsjælland.

Susanne Due Kristensen, medlem af regionsrådet har nedfældet følgende om en kapacitetsanalyse

Den nye kapacitetsanalyse af Nyt Hospital Nordsjælland har de sidste uger trukket mange overskrifter. Analysen viser, at antallet af ældre borgere med kroniske sygdomme vil stige voldsomt i Nordsjælland de kommende år. Det vil presse kapaciteten inden for sundhedsområdet og i særdeleshed kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland. Det vidste vi sådan set godt i regionsrådet, men nu har vi en konkret analyse at forholde os til, men også en status på, hvorledes vi kan forberede os frem mod 2024, så hospitalet kan imødekomme det stigende demografiske pres. I 2016 måtte regionsrådet reducere Nyt Hospital Nordsjælland med 92 senge og 25 ambulatorier for at sikre, at hospitalet kunne leve op til de rammevilkår, som staten har besluttet at byggeriet skal ligge indenfor. Efter denne reduktion endte vi op med det samme antal sengepladser på Nyt Hospital Nordsjælland, som det eksisterende hospital har i dag. Men staten betinger sig også, at Frederikssund sygehus i lighed med Helsingør og Hørsholm sygehuse afhændes, når det nye hospital tages i brug. På Frederikssund sygehus har vi i dag en buffer på 46 senge. Det er den buffer vi nu skal arbejde os hen imod, at kunne undvære, samtidig med at antallet af ældre og kronisk syge borgere stiger. Det afføder naturligvis bekymring i region Hovedstaden og i de nordlige kommuner.

Kan vi overhovedet reducere 46 sengepladser?

Ja, det tror jeg kan vi godt. Analysen viser, at vi allerede nu med en række ny tiltag har kunne rumme et øget antal patienter på det eksisterende sygehus, men vi ved også presset stiger i de kommende år. Når vi i Regionsrådet har bestilt denne analyse er det ikke kun for, at få et overblik over de udfordringer der er i forhold til at rumme et stigende antal ældre kronisk syge borgere inden for den kapacitet der vil være på det kommende Nyt Hospital Nordsjælland, men også for at få et overblik over de løsninger der er iværksat, og kan iværksættes, så vi i god tid sammen med de praktiserende læger og kommunerne kan imødegå en løsning af fremtidens udfordringer. Det er vigtigt, at de nye løsninger skaber effektive patientforløb, er meningsfulde for det faglige personale og for borgerne, og at de tilgodeser nærhedsprincippet. Sidst, men ikke mindst skal sundhedstilbuddene være af høj faglig kvalitet og ikke resultere i overbelægning. Samordningsudvalgene, som består af repræsentanter fra hospitalerne, de tilknyttede kommuner og de praktiserende læger bliver her en vigtig medspillere. Men økonomien spiller også ind. Derfor har   Regionsrådet også bevilliget 75 mio. kr. til dette arbejde de kommende år. Men kommunerne og staten har også et ansvar at løfte her.

Hvad gør man for, at sikre, at Nyt Hospital Nordsjælland når i mål med de 46 pladser?

Vi er allerede i fuld gang med at tilpasse et øget pres på det nuværende hospital Nordsjælland gennem Projekt Livskraft. Projekt Livskraft er et projekt etableret i forbindelse med det nye hospitalsbyggeri. Projektets opgave er at optimere, effektivisere og organisere fremtidens sundhedsydelser både internt på hospitalet og på tværs af sektorer i et samarbejde med praksissektoren og kommunerne. På den måde tilstræbes det at sikre den rette balance mellem antallet af sengepladser, ambulante pladser og antallet af borgere som vil kunne behandles hos egen læge eller i den kommunale hjemmepleje. Især ser man på hvorledes man på hospitalet hurtigt og effektivt kan udrede og behandle borgerne uden tidsspilde i akutmodtagelserne, omlægge operationsforløb til dagkirurgiske indgreb og afprøve nye sundhedstilbud med udekørende hospitalsteam. Projektet ser også på hvordan man i et samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne kan tilbyde mere pleje og behandling i eget hjem. Desuden arbejdes der konkret med hvilke sundheds- og behandlingsydelser der fremadrettet kan udflyttes, og tilbydes, i de Regionale sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. Vi ved endnu ikke om de mange igangsatte initiativer kan reducere de 46 sengepladser og fuldt ud imødegå det stigende patientpres. Hvis ikke må der iværksættes yderligere tiltag. Derfor følger Regionsrådet fortsat udviklingen nøje de kommende år. Heldigvis bliver vi hele tiden inspireret til nye tiltag fra både ind- og udland, hvor både kommuner og hospitaler i stor målestok reducerer antallet af indlæggelser med baggrund i nybyggeri, bedre arbejdsgange og nye digitale løsninger.

Hvad kan man gøre yderligere, hvis de mange igangsatte initiativer ikke er nok?

Hvis vi ser på Region Hovedstaden som helhed, så mangler vi ikke sengepladser i regionen, men de borgere der lever og bor i Nordsjælland vil naturligvis helst, at de fortsat kan blive behandlet på Nordsjællands superhospital. Det er Regionsrådet helt med på og derfor er regionsrådet også fokuseret på, at finde løsninger internt på Nyt Hospital Nordsjælland, men også i et samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger, som tilgodeser det behov.

Hvis de nuværende og kommende tiltag i Projekt Livskraft ikke kan reducere sengeaktiviteten med minimum 46 senge, så kan andre mulige løsninger være, at ændre optageområdet så en eller flere af de sydlige kommuner underlægges et andet hospital. Her er der positive tilkendegivelser fra i hvert fald 1 kommune. En anden mulighed kan være, at flytte konkrete specialer og hospitalsfunktioner til andre hospitaler. Det vil dog ikke være ønskværdigt, da det vil svække både hospitalet, som supersygehus, men sikkert også den fremtidige rekruttering. En tredje mulighed er endnu en gang, at appellere til Christiansborg om ikke at pålægge Region Hovedstaden, at nedlægge Frederikssund sygehus. Sidst men ikke mindst kan belægningsprocenten muligvis øges på hospitalet grundet den fleksible indretning, ligesom flere ambulatorier muligvis  vil kunne inddrages som sengestuer.

Hvis du vil høre mere om den nye analyse, har spørgsmål til de mange løsningsforslag eller andre spørgsmål i relation til Region Hovedstaden så kommer jeg på Generalforsamlingen d. 7. februar 2020, hvor jeg også kommer med en kort beretning om Region Hovedstaden generelt og de nye budgetmæssige prioriteringer.