1. maj hilsen fra Pia Foght


På nær et enkelt år under krigen har Socialdemokratiet i 130 år i fællesskab fejret 1. maj og sunget ”Når jeg ser et rødt flag smælde”. Her fejrer vores parti de politiske mål og resultater, vi har nået gennem rigtig mange år

Resultater der har båret os frem til et velfærdssamfund, hvor mange har gode livsbetingelser med en social- og arbejdsmarkedslovgivning, der sikrer, at man som lønmodtager har rimelige betingelser for et godt liv.

Nu er det Covid-19, der fylder i vores liv. Hvordan navigerer vi i den nye situation vi som nation ikke har stået i før?
Vores familietraditioner er i spil, hvor vi ikke kan fejre bryllup, fødselsdage og besøge vores ældre og børn. For børnene ser vi en manglende skolegang og afsluttende eksaminer. Hele vores sociale og kulturelle liv blev på en dag ændret.
Nu er alt i spil i en ellers tryg hverdag. Ikke kun for borgere, men også virksomheder hvis eksistensgrundlag er truet og giver økonomiske svære kår for rigtig mange.
At vores hverdag med denne pandemi kan ændre sig så markant og hurtigt vil naturligt lede til refleksion om livet, fremtiden og fællesskabet. Hvordan bringer vi trygheden tilbage i Danmark?
Hvordan skaber vi gode livsbetingelser for vores børn efter pandemien? Hvordan lærer vi at agere i en ny tid med mange omfattende problemstillinger?
Landspolitisk er det vigtigt at skabe betingelser, der igen gør at vi alle kan få et godt eksistensgrundlag med tryghed og et stabilt sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen der som nu, men også fremover kan tøjle epidemier og sygdomme. Vi skal altid sikre fællesskab med dem, der har det værst i krisen. Vi skal stå sammen.
Der har altid været mange forskellige holdninger til, hvordan vi skal løse vores udfordringer. Jeg må udtrykke stolthed over vores regering og statsminister Mette Frederiksen. Hun er med til at sikre, at vores regering, i tæt samarbejde med Folketinget og fagkundskaben, målrettet arbejder for, at vi kan komme over på den anden side af krisen med de bedst mulige betingelser både økonomisk og menneskeligt.

For vores egen Gribskov Kommune er det vigtigt, at vi i Socialdemokratiet er med til at sikre stabilitet og tryghed. Vi har store udfordringer både på skole- og ældreområdet, som vi skal være løsningsorienteret på. De unge skal have ordentlige uddannelsesmuligheder, og erhvervslivet flere muligheder for at sikre job i vores kommune. Socialdemokratiet vil derfor være med til at sætte nye tiltag i gang, så erhvervslivet og andre ser muligheder for at skabe flere job til kommunen. Det er store opgaver for os alle.
God 1 maj.

Pia Foght (S)
Gruppeformand

Støt vores kulturliv siger Mette Tolstrup

STØT VORES KULTUR LIV

Kulturlivet er næsten gået i stå i Gribskov Kommune, det er konsekvensen af som verden ser ud lige nu.
Kultur er en vigtig central del at vores kommune og for vores fællesskab. Vi fortæller historier til historien og vi spiller musik til de sangglade mennesker. Og vi lopper os igennem når gammelt skal blive nyt igen. Og ikke mindst er Idræts- og foreningslivet en central del af det danske demokrati.

Alle disse vigtige ting er på STANDBY lige nu og det kan få konsekvenser for vores kommune, kulturinstitutionerne og for de mange tusinde af frivillige som ikke har den aktivitet som de plejer.
Jeg vil opfordre til at man går aktivt ind på vores kulturinstitutioner hjemmesider og giver et økonomisk bidrag, så de har en chance for at komme på foged igen.

Vi skal når vi kommer ud på den anden side have vores blomstrende kultur liv tilbage, i en og eller anden form. Uden kultur bliver vi kun fattigere.
GR

Græsted Veterantræf
Esrum Kloster

Nyt fra gruppeformand Pia Foght

I denne meget forunderlige tid, hvor vi ikke kan mødes og tale politik håber jeg i alle har det godt. Denne tid er naturligvis svær af flere årsager, ikke mindst fordi vi som individer ikke kan være en del af de sædvanlige fællesskaber. Derfor er i velkommen til ringe til mig, hvis nogen af jer har brug for en snak på telefon 72 49 70 80. Vi er nødt til at stå sammen om dette!
Jeg vil prøve at give jer et indblik i, hvad jeg mener der rører sig politisk i disse dage. Som alle andre i samfundet har sat de fleste diskussioner og beslutninger på pause. Hvad der er tilbage på vores dagsordner, er det vi ikke kan udsætte
I Økonomiudvalget (ØU) er vi, med rette, meget optaget af de økonomiske konsekvenser af Covid-19. Vi er meget bekymret for vores erhvervsliv i alle byer i Gribskov Kommune.  Derfor arbejdes der på at fremskynde alle de opgaver, der kan udføres i løbet af 2020. Vi har dog også en skærpet opmærksomhed omkring 2021. Som konsekvens af disse bekymringer, har vi ansøgt om en lånepulje på 20 mio. kr. til at stabilisere vores likviditet, samt for at hjælpe fremrykningen af diverse anlægsopgaver. Renoveringsopgaver inden for alle fagudvalg er i spil.
Desuden er der udbudt en lånepulje til at igangsætte projekter. Denne pulje blev ØU ved sidste møde enige om, at vi sætter på dagsordenen på de kommende møder. Ved samme møde bød vi som socialdemokrater ind med forslag omkring mindre anlægsopgaver på Esrum Møllegård og renovering af cykelsti i Tisvilde. Disse forslag kommer med i den videre proces i ØU.
På Ældre, Social og Sundhedsudvalget (ÆSS) har vi selvfølgelig være meget optaget af vores ældre. Vi har fuldt vores plejehjem nøje, hvilket jeg løbende har orienteret jer om.

På sidste møde i ÆSS debatterede vi om muligheden for at åbne op på plejecentrene for besøg af pårørende, ud fra sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi har bedt administrationen komme med et bud på en løsning til næste udvalgsmøde. Vi har i udvalget fokus på, at vi ikke udsætter vores borgere for smitte, og at en mulig løsning skal afspejle dette.
På mødet havde vi besøg af Lene og Charlotte som til daglig er Plejehjemslederne på Skovsminde og Helsingegården. De fortalte hvordan de sætter borgerne i små grupper, hvor de er i gode fællesskaber. De fortalte også lidt overraskende, at personalet i denne tid havde den nødvendig ro og nærvær til borgere, da alle andre opgaver er sat bero. Dette er jeg personligt glad for at høre. De erfaringer som vores personale gør sig, er forhåbentligt noget vi politisk kan hjælpe med at føre over i hverdagen efter Covid-19.
I Kultur- og Erhvervsudvalget er vi meget optaget af at få en ny aftale med Fredbogård Fonden om drift og udvikling af eventpladsen ved Græsted. Derfor har vi bedt byrådet om en 3 måneders forlængelse af den nuværende aftale, så vi kan se på flere modeller samt hvilke muligheder der er, for at adskille eventpladsen og Fredbogård i 2 parallelle enheder.

Vi har igen besluttet at give støtte til kulturpas til vores 3 -7. årige børn , hvor der er behov for økonomisk hjælp. Vi har bedt kulturrådet udarbejde retningslinjer dertil.

Nyt på beskæftigelsesområdet

Ligesom resten af landet oplever en stigende arbejdsløshed, ser vi desværre det samme ske i Gribskov. Siden d. 13. marts har vi i Gribskov set en stigning på 228 arbejdsløse i kommunen, hvilket faktisk er en større stigning, end vi så under finanskrisen. Det er en meget alvorlig situation, som på flere parametre påvirker familier, virksomheder og sociale relationer. I beskæftigelse- og ungeudvalget overvåger vi udviklingen nøje og som byråd, har vi taget bestik af situationen og iværksat flere tiltag, som skal understøtte de pressede virksomheder og dermed forhåbentligt holde på nogle af arbejdspladserne. Jeg håber, at vi som byråd vil iværksætte yderligere initiativer og vil tage imod samtlige hjælpepakker, som regeringen er kommet med.
Vores beskæftigelses indsats er på nuværende tidspunkt sat på pause på flere områder, grundet den fornuftige beslutning, som regeringen har truffet om nedlukning af Danmark. På trods af, at beslutningen er fornuftig, må vi samtidig konstatere, at den stigende arbejdsløshed er endnu sværere at håndtere, når vi ikke kan bruge vores sædvanlige værktøjer gennem beskæftigelsesindsatser. Derfor kigger vi på alternative muligheder for at understøtte de arbejdsløse og virksomhederne. Vi arbejder deriblandt med muligheden for fjernundervisning og vi har åbnet for, at flere kan tage AMU-kurser for at opkvalificere medarbejdere i virksomhederne. Dette sker for at den enkle ikke mister tilknytningen til deres arbejdsplads. Beskæftigelse- og ungeudvalget påbegynder arbejdet med vores beskæftigelsesplan for 2021. Processen forventes at være færdig på den anden side af sommerferien.
Som kommune står vi overfor en spændende tid, da vi arbejder med en ny strategi i beskæftigelse- og ungeudvalget, som skal tage de første skridt mod at skabe samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Strategien har til hensigt at understøtte socialøkonomi i Gribskov, som kan hjælpe de mest udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet.
Den forberedende grunduddannelse som ligger i Helsinge og er den gamle produktionsskole, er blevet en stor succes blandt de unge, som nu tilvælger skolen. Det skaber et behov for, at vores FGUs fysiske rammer udvides. Det er glædeligt, at flere unge som ellers ikke kunne få en erhvervs- eller gymnasieuddannelse nu, har et uddannelsestilbud og en mulighed for at skabe, den fremtid de ønsker.
Fremover i Gribskov skal vi have fokus på at belønne de unge, som under deres uddannelse har gjort noget ekstraordinært eller fightet som ingen andre. Derfor lancerer vi en prisuddeling til de unge og deres virksomheder, hvor vi hylder og anerkender dem for deres indsats.

Mikkel Andersen

Stærkere parti og flere medlemmer er vejen frem

Programerklæring fra ny konstitueret formand for Gribskov Øst.
Som konstitueret formand, skal man sætte sig ind i flere ting, men det er ikke en svær opgave fordi arbejdet med at tilpasse vores forening har været i gang over en længere periode med Carsten Eriksson som formand.
Processen startede med drøftelsen om, hvad der var årsag til at vores daværende spidskandidat og medlem Bo Jul Nielsen valgte at melde sig ud af partiet. Samtidig steg presset fra den anden forening i partiet om at der skulle ske en sammenlægning af partiforeningerne. Vi havde hos os haft spørgsmålet til behandling på 2 generalforsamlinger. Der var ikke opbakning hos medlemmerne til en sammenlægning. Men der har været gennemført fælles aktiviteter mellem de to foreninger aktiviteter der viser at man godt kan samarbejde.
I vores drøftelser i bestyrelsen blev det mere klart, at vi ikke kunne fortsætte med at ”fungere” som om der var 2 partier i kommunen. Det var tydeligt for os, at byrådsmedlemmerne brugte den lokale partiforening de kom fra som deres naturlige bagland. Det til trods for at de er valgt af hele kommunen. Denne holdning er der til dels stadig blandt byrådsmedlemmerne.
Vi fik i 2019 valgt ny formand for Socialdemokratiet i Gribskov. Ole Hammer Mortensen tog en snak med de centrale personer i partiet og med udgangspunkt heri udarbejdede han et sæt handlingsplaner for hvordan vi kunne styrke fællesledelsen. Det skulle medvirke til at samle og styrke partiet på flere områder, især indenfor kommunikation. I fortsættelse af debatten om handlingsplanen vedtog vi i Gribskov Øst, at vi ikke længere ville bruge vores møder til kommunalpolitiske problemstillinger. Det ville vi overlade Fællesledelsen, der også i henhold til vedtægterne har ansvaret for de Socialdemokratiske kommunalpolitiske holdninger og som har medansvaret for at byrådsgruppen arbejder ud fra de Socialdemokratiske værdier i byrådet.
På seneste generalforsamling har vi bekræftet vores holdning gennem den besluttede aktivitetsplan. Vi vil fortsat arbejde med at styrke Fællesledelsens som vores fælles parti, med det formål at stå mere samlet og stærk ved de kommende valg i 2021.  Vi vil medvirke aktivt for at få opstillet en kommende borgmesterkandidat og øvrige byrådskandidater. Vi vil være aktive i forberedelserne til det kommende valg på alle niveauer. Og vi vil tilrettelægge vores aktiviteter med det formål at rekrutterer flere medlemmer til vores parti.
Jeg vil sammen med bestyrelsen fortsætte arbejdet ud fra ovennævnte og efter seneste generalforsamling er jeg sikker på at det bakkes op af vores medlemmer.

Peter Kay Mortensen

Status fra formanden i Vest

Kære medlem

Lige en lille statusopdatering.

Den 20. april 2020 holdet bestyrelsen i Gribskov Vest sit anden bestyrelsesmøde på web, her fik vi en grundig orientering fra byrødderne og Gribskovs tilstand, især på folkeskoleområdet er vi meget udfordret, men det er jeg sikker på at vores politikker selv vil orientere dig om.
Vi havde også en lang og konstruktiv debat om opstillingsregler for spidskandidat og byrødder til næste periode, dem som deltog i Fællesledelsens generalforsamling i marts måned, ved at vi her ikke kunne finde fælles fodslag og opstillingens reglerne blev sendt til hjørnespark. Det betyder der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling, men vi blev jo ramt af Corona krisen, og der for ser det lidt sort ud med afholdelse af en generalforsamling.
Der for har mit forslag været at vi i fællesledelsen bliver ENIGE om reglerne og dermed beslutter den i bestyrelsen, så må vi jo lægge bagdelen på stegepanden til en kommende generalforsamling, hvis nogen skulle mene vi har handlet forkert. Det er mit håb der findes gehør for dette i Fællesledelsen.
Vi står nemlig overfor et valg i vores socialdemokratiske foreninger, efter Bo Jul udtrådte af partiet har vi ikke haft nogen Spidskandidat, så lige så snart opstillingsreglerne er vedtaget, skal vi i gang med at vælge en ny spidskandidat.
Men som sagt valget er ikke gået i gang endnu, og du vil modtage stemme materiale, når maskineri er klart. Det vil du høre nærmere om.
Bestyrelsen i Vest har også vedtage at vi påbegynder en medlemshverve kampagne, som hovedsagelig vil køre på Facebook, vi ønsker at bruge vores energi på at få flere medlemmer, også set i lyset af at vi som socialdemokrater lige nu står ret højt, med en troværdig og klar profil, partiforeningen er overbevist om at der sidder en del i Gribskov der bare lige skal have et lille puf for at bliver en del af vores smukke fællesskab.

Tak for dit medlemskab og din interesse med at læse denne lille opdatering.

Formand Vest, Morten Dahlberg

Formandens ønsker for partiet i Gribskov Kommune

HVAD ØNSKER JEG MIG FREM TIL KOMMUNE -OG REGIONSVALGET 2021?

Vores regering har gjort en stor indsats i forbindelse med COVID-19, forsinke spredning, økonomiske hjælpepakker og en god åbning. Det giver os en unik baggrund til at opnå et godt kommune -og regionsvalg i 2021.
Det giver rygvind, men det kan kun blive en succes, hvis vi står sammen, undgår offentlige skænderier, ikke dyrker gammelt nag og personlige angreb. Vi har brugt det sidste år til en forbedring af vores kommunikation, lytte til medlemmerne via vores medlemsundersøgelse og arbejde på en platform, der gør det nemt at finde information og viden om vores politiske mål og det lokale partiarbejde.
Vi har også arbejdet med at skabe platforme på de sociale medier, forbedre hjemmesiden og kigget i krystalkuglen for at sikre, at vi når ud til så mange borgere som muligt i Gribskov Kommune i valgkampen.
Med nye formænd i foreningerne, nyt medlem i fællesledelsen og ønske om at gøre en forskel, kan vi lægge fortiden bag os Vi tager erfaringen med for at undgå de fejl, vi har oplevet gennem mange år.
Vi afholder vores første fællesledelsesmøde i nær fremtid og vil gennemføre regler -og vedtægtsændringer, der gør os i stand til at nedsætte et kandidatudvalg. Der kommer et oplæg til en ny forretningsorden. Ud over de nødvendige anvisninger pålægger den fællesledelsen at arbejde åbent og kommunikativt, sikre at viden om arbejds, støtte eller temagrupper kommer ud til medlemmerne. Vi kommer med løsninger der sikrer medlemmernes adgang til rapporter, dagsorden og referater.
Vi ønsker at engagere dig i de områder, der interesserer dig eller hvor du har viden. Vi har brug for din viden til at sætte de rigtige og opnåelige mål for borgerne i Gribskov kommune. Vores byrådsgruppe i det nye byråd skal samarbejde om, at Socialdemokratisk politik bliver fremherskende.
Tiden er ikke inde til den sammenlægning, der konstant bringes op. Det er et mål i sig selv når tiden er rigtig, men indtil da opfatter jeg mit mandat som at sikre godt, tæt og åbent samarbejde mellem foreningerne, de af fællesledelsen nedsatte støtte -og temagrupper og sikre medlemmerne adgang til disse grupper i kort eller længere tid.
I de kommende måneder skal vi have fundet en spidskandidat, arbejde med at genåbne kommunen, identificere de kommende politiske mål og skabe grupper (fysiske eller teknologiske), der kan arbejde med dem.

Ole Hammer Mortensen