Status på valgkampen juni 2021

Status på valgkampen i Gribskov den 9. juni 2021
Den organisatoriske del af processen frem mod valget har foregået helt efter de vedtagne regler. Der har været nedsat et kandidatudvalg, som har stået for valg af borgmesterkandidat og prioriteringen af de opstillede kandidater. Dette er helt gennemført efter de vedtagne opstillingsregler.

Herefter har fællesledelsen nedsat et valgudvalg. Der er også en valgstyregruppe der har fungeret indledningsvis.
Hele processen har fulgt den ramme der tilrettelagt i 5 udgave af det politikpapir der har været behandlet i fællesledelsen. Denne ramme vil blive uddybet med de beslutninger der har været taget undervejs. I det følgende nævnes de forskellige tiltag.

02.02.2021 blev der holdt første møde i valgudvalget
På dette møde blev der drøftet under hvilke rammer vi skulle gennemføre valgkampen.

Det blev besluttet at der skulle komme informationer fra foreningernes bestyrelse om fremdriften i valgkampen.

Der var enighed om at Borgmesterkandidaten er førstevælger på de aktiviteter hvor vi som parti blev indbudt.

07.02.2021 var der møde i valgstyregruppen.
Man drøftede forslag til synlighed af de enkelte kandidater. Samtidig blev man enige om at fordele valgkampen i 3 faser

  1. fase går fra 1.3 – 30.6 – I denne fase færdiggøres det politiske program sammen med kandidaterne og det overvejes hvilke uddannelsesmæssige tiltag der skal stilles til rådighed. Og det undersøges hvor mange medlemmer der vil deltage aktivt i valgkampen.
  2. fase går fra 1.7 til 20.9 – I denne fase skal borgerne i Gribskov have kendskab til vores kandidater og vores politik, gennem møder aktiviteter mv. og brug af vores sociale medier.
  3. fase går fra 20.9 til 16.11 i denne fase øges aktiviteterne markant bla. med møder med andre partier osv.

23.02.2021 anden møde i valgudvalget.
Udvalget fortsatte med at drøfte forslag som uddannelse af kandidater, hjemmeside, tryksager og kommunikation. Samtidig blev økonomien drøftet og at der ikke skulle trykkes en valgavis.

11.03.2021 tredje møde i valgudvalget.
Her drøftede valgudvalget om det var muligt at få flere til at støtte valgkampen økonomisk og det blev besluttet at skrive til medlemmerne herom.

Udvalget drøftede også læserbreve og indlæg fra kandidaterne. Og der var enighed om at indstille til fællesledelsen at udvide kommissoriet for medieudvalget så A-posten kunne udkomme tidligere.

24.03.2021 fjerde møde i valgudvalget.
Der var samme emner på dette møde som tidligere og der var enighed om at Sven skulle komme med et oplæg til valghjemmeside. Der blev drøftet eventuelt samarbejde med marketings og grafisk firma. Der var enighed om at inviterer kandidaterne til at deltage i både valgudvalgsmøder og i FL.

08.04.2021 femte møde i valgudvalget.
På dette valgudvalgsmøde deltog også kandidaterne. Her blev der drøftet økonomi. Der var forslag om at afsætte a. 40.000 kr. af valgbudgettet til en pulje som de enkelte kandidater kunne søge støtte til elementer der havde med deres personlige valgkamp at gøre.

Sven fremviste sit forslag til valgside på hjemmesiden og udkastet blev vedtaget som nu går i proces.

Ved drøftelse af valgmateriale var der enighed om at der skulle udarbejdes en fællesfolder og den enkelte kandidat kan udarbejde egen folder. Der var også enighed om at alle kandidater har borgmesterkandidaten på deres folder.

Mette Tolstrup tilbød at udarbejde skabelon til folderne.

På mødet drøftede man også kommunikation. Det handlede mere om, hvem der kunne svare når der blev stillet spørgsmål til partiet politik.

29.04.2021 sjette møde i valgudvalgetPå dette møde blev der arbejdet videre med kandidatpakke, hvad kandidaterne kunne få af muligheder. Der er 2 mulige pakker, en med design fra partiet centralt og en med design i samarbejde med Mette Tolstrup.

Der er foreslået en økonomisk ramme på ca. 4000 kr. pr. kandidat.

Der blev givet en status på hjemmesiden og det blev besluttet at udarbejde en annonceplan.

12.05.2021 syvende møde i valgudvalget.
På dette møde blev der orienteret om arbejdet med valgteknik samarbejde efter møde med SF.
Der blev orienteret om kandidatpakke og det blwev afklaret at der skulle produceres nye foto. Annonceplanen blev gennemgået og det blev aftalt at fællesfolder færdiggøres efter den 9. juni.

Øvrige møder og aktiviteter.
Sideløbende med møderne i valgudvalget har der været afholdt møder i fællesledelsen den 10.2.2021, 17.3.2021, 14.4.2021, 5.5.2021

I starten af processen blev der afholdt flere møder med kandidaterne.

Der har været gennemført en intern debat om den politiske retning og der ligger nu et færdigt oplæg som kan danne grundlag for et egentligt valgprogram for 2021 – 2031. Denne proces samles op på et medlemsmøde 6. juni 2021

KANDIDATERNE.

Alle kandidater har accepteret at følge og leve op til de etiske regler samt at det er en fælles valgkamp frem mod KV21. De fleste af kandidaterne er gengangere med erfaring med tidligere valg, hvor de etiske regler ikke eksisterede i Gribskov Kommune. At vi har valgt en borgmesterkandidat valgkamp som tema skyldes ønsket om at kunne påvirke Gribskovs Kommunes fremtid i den retning vores Socialdemokratiske værdier kan stå inde for.

Vi skal i gang og er allerede på nogle områder begyndt på valgkampen. Der er en række beslutninger, der skal tages og effektueres. Nogle skal effektueres nu og andre kan vente til senere.

Fase 1 slutter 30.6.2021

Hjemmesiden er blevet opdateret og der er kommet en side til valgkampen www.gribskovsoc.dk/kv21 Den side er ved at blive fyldt ud.

Der er udarbejdet kandidatpakke og der er udarbejdet en annonceplan.

Kandidaterne fotograferes den 6. juni på Græsted kro.

Der manglede 3 kandidater den 6.6 og derfor mangler der fællesfoto.

Fase 2. starter den 1.7.2021
I denne fase skal borgerne i Gribskov have kendskab til vores kandidater og vores politik, gennem møder aktiviteter mv. og brug af vores sociale medie.

Valgudvalget skal drøfte nærmere hvordan det skal ske og hvordan de enkelte partiforeninger medvirker. Den første drøftelse sker på møde den 10.6.2021

Formandens Klumme

Nu står sommeren for døren og med lidt held finder solen vej gennem hele sommerugerne på samme måde som her i juni.  Når vi er tilbage, starter valgkampen frem mod 16 november. Vi har vores valgprogram klar både overordnet og i detaljer takket været forarbejdet.

Det betyder, at vi ønsker magten og borgmesterposten for at kunne gennemføre de forandringer, der er behov for i Gribskov Kommune. Vi har som parti været med siden kommunernes sammenlægning og taget ansvar for både gode og dårlige beslutninger fra udlicitering til tilbageførsel, manglende almennyttige og forskelligartede boliger, dårlig budgetlægning og meget mere. Vi har været med til mange gode beslutninger og blandt andet presset på til forlængelsen af motorvejen, mindre udligning og bedre vilkår for vores seniorer.

Med foreningernes beslutninger på generalforsamlingerne om en ny og samlet forening, med lokal forandring, er vejen lagt til et stærkt Socialdemokrati i Gribskov Kommune. Det betyder også noget for de kommende byrådsmedlemmer. Den nye forening vil som alle andre foreninger i partiet have detaljerede etiske regler som skal efterleves sammen med de nye nationale samværspolitikker, der er kommet til.

Vi vil invitere dig til den sidste Fællesledelses Generalforsamling i Gribskov Kommune:

Torsdag den 12 august sen eftermiddag

og der også fejrer Socialdemokratiets 150 års dag. Vi mangler nogle detaljer, men sæt kryds i kalenderen til en god generalforsamling og en endnu bedre grillfest bagefter.

De næste uger giver os alle en mulighed til at overveje hvordan jeg som medlem kan hjælpe i forbindelse med valgkampen. Du kan yde et økonomisk bidrag via vores MobilePay, men også hjælpe på mange andre måder. Hver lille indsats vil hjælpe vores parti til magten (og forpligtelsen) til at sørge for en veldrevet kommune.

Med venlig hilsen Ole

Jeg arbejder for Socialdemokratiske værdier

De værdier jeg arbejder ud fra, har ikke ændret sig gennem årene. Det handler fortsat om, hvordan vi passer på hinanden og skaber grundlag for en god kommune, ikke mindst for vores sårbare børn og ældre. Vi skal styrke både sociale og kulturelle fællesskaber, for der igennem at skabe sammenhængskraft. Der har aldrig været større behov for at forebygge ensomhed end nu.

Jeg har siddet i byrådet siden 2003 og har gennem årene haft den glæde at være med at påvirke flere områder, bl.a. til at etablere produktionskøkkener og dermed hjemmelavet mad på plejecentrene, etablering af Gilleleje Aktivitetshus, etablering af sundhedsfagligt hus, hjemtagning af hjemmesygeplejen samt etablering af kommunal hjemmepleje-enhed.

 I den nye byrådsperiode er det for mig vigtigt at arbejde med alle politikområder, men med en særlig interesse for følgende områder:

Ældreområdet med fokus på demens.
Der vil i de kommende år ifølge prognoserne være en massiv stigning i vores ældrebefolkning, hvor gruppen 80 – 84 årige stiger fra 1.322 til 2.192.

Vi ser også en stigning på demensområdet, hvor vi med 700 demente, stiger til 1000 i 2025. Der skal arbejdes med nye tiltag og organisering af området, og ikke mindst løbende uddannelse af medarbejderne.

Vi skal arbejde for fortsat udvikling af det Sundhedsfaglige hus med relevante opgaver og fokus på at tiltrække veluddannede medarbejdere.

 Vi skal fortsat arbejde for en yderligere samling af både sundhedsfaglige personale og med relevante opgaver, der sikrer omsorg af vores ældre og sundhedsopgaver bredt set, i en tid hvor man er indlagt på sygehus 2 dage i gennemsnit.

Tidlig indsats på børne- og socialområdet med styrkelse af inklusion og fokus på daginstitutionernes arbejde og arbejdsvilkår. Vi skal målrettet arbejde med inklusion og opsøgende forebyggelse. Vi skal styrke vores indskoling og daginstitutioner med de nødvendige medarbejdere og nødvendig efteruddannelse. Vi skal sikre at færre børn mistrives og ekskluderes.

Kulturområdet er nødvendigt og vigtigt, da disse fællesskaber og vores kulturinstitutioner er med til at give os oplevelser og sammenhæng i vores kommune, hvilket har en stor betydning, ikke mindst for vores børn og unge. Vi skal arbejde med etablering af et nyt Museum i Gilleleje, Tinghuset,  Søborg Sø og Fredbogård.

Meget kort fortalt et lille udsnit af de områder, jeg mener er vigtige at arbejde med i det kommende byråd. Jeg glæder mig til valgkampen og samarbejdet med de øvrige kandidater