Tak for tilliden

Stor tak til alle der lagde deres kræfter i dette valg, der bliver brug for rigtig mange aktivister frem mod valget i 2021. Der skal også lyde en tak til Morten for kampen.
Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at leve op til tilliden og ser utrolig meget frem til, at vi sammen skal sikre Socialdemokratiet i Gribskov et stærkt valg i 2021, så vi igen kan føre tydelig socialdemokratisk politik i vores kommune.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi får en rigtig stærk gruppe. Vi har allerede nogle unge, der er på vej. De er klar til at være med til at sætte en retning for Gribskov Kommune, Vi skal som parti blive endnu stærkere til at sætte dagsorden på velfærds- og på klimaområdet.

Velfærd og klima

Det første, vi står overfor, er, at vi skal have en diskussion af, hvordan vi håndterer kommunens økonomi. Det bliver den allerstørste opgave på den korte bane og her håber jeg alle partier vil være med til at finde nogle gode og pragmatiske løsninger. Det vigtige for os er, at den pressede økonomi rammer velfærden mindst muligt.

Og på den længere bane bliver det klimadebatten, hvor vi skal have sat en dagsorden.
Når jeg har udtalt til pressen at jeg ser Gribskov som en klimaneutral kommune i 2030, så vil det betyde at vi i alle beslutninger i byrådet skal medtænke virkningerne på miljøet og konkret se hvilke tiltag der bringer os i den klimaneutrale retning.
Vi er nødt til at tænke i nogle andre baner end tidligere. Noget af det jeg synes er interessant, er, hvordan vi får de forskellige områder i kommunen til at arbejde bedre sammen. For eksempel social- og beskæftigelsesområdet. Vi ved, at når mennesker kommer i job, så har det mange positive konsekvenser for familierne og på personen selv. Kan vi ved at lave tværgående samarbejder få nogle bedre vilkår for borgerne. Det kunne også være på børne- og ungeområdet. Vi kan gøre det bedre.

Er vi splittet som parti?

Mange har spurgt mig, er et splittet Socialdemokrati, der står tilbage efter spidskandidatvalget? 
Det kan jeg afvise, vi skal ikke bruge tid på at klinke skår. Internt er der en god energi. Jeg oplever, at alle ser frem mod valget i 2021. Nu trækker vi i arbejdstøjet for at få gjort vores kandidater klar, ligesom vi har nogle nye kandidater på vej frem, vi glæder os til at præsentere holdet senere på året. Jeg ser partiet styrket og stærkere end nogensinde.

Vi begynder også at udarbejde vores politiske program. Et program der sætter retningen for hvad vil opnå med vores politik frem mod 2030.

Mere rengøring til ældre i Gribskov

Ældre der modtager hjemmepleje i Gribskov, skal sikres mere rengøring mener byrådsmedlem Mikkel Andersen S

COVID-19 er en uhyggelig virus, som har været årsag til dødsfald især af ældre borgere. Vi har også̊ været ramt af smitten på plejehjem her i Gribskov samt på andre institutioner. I pressen fremgår det at smitten fra 8. juni er steget i Gribskov.

Med større fokus på at holde afstand og med forbedret håndhygiejne og flittig brug af håndsprit, kan vi få bugt med smitten. Det vi har lært af Corona-krisen, det er, at bedre hygiejne en god forebyggelse for smitte. 

Samtidig ser vi nu at det større fokus på hygiejne også̊ forebygger eller forhindrer andre sygdomme. Blandt andet er antallet af den almindelige influenza er faldet kraftigt. Andre sygdomme med infektioner, luftvejsproblemer m.m. er mindsket – hvilket skyldes bedre hygiejne og øvrige forhold, såsom medarbejdernes brug af værnemidler.

Med den viden, vi efterhånden har og stadig får opbygget, er der ikke brug for at kommunerne skærer i den rengøring der gives til de ældre, særligt dem der ikke kan selv.

Jeg så gerne at vi her i Gribskov kommune tog ved lære af de erfaringer vi har fået med Corona-krisen, særligt når det kommer til at forebygge sygdom. Det kunne gøres ved at ældre der bliver visiteret til rengøring, får denne ydelse mindst en gang om ugen samt en årlig hovedrengøring. I særlige tilfælde oftere, fulgt op af øget personlig hygiejne.

I Lolland Kommune har man ansat en hygiejnesygeplejeske som tager rundt og underviser de ansatte på plejehjem og plejecentre samt i hjemmeplejen, hvilket har givet det synlige resultat at der ikke er smittede beboere.

Vi kan både tage ved lære af gode ideer som man blandt andet kan se ved tilfældet på Lolland, men vi kan også i højere grad selv forsøge at tænke i nye baner på baggrund af de erfaringer vi har gjort. Efter min opfattelse bør vi klart investere i en bedre hygiejne indsats hos vores ældre. Det vil have en effekt på den samlede sundhedsindsats og det vil forhåbentligt også give besparelser i hjemmesygeplejen og ved antallet af indlæggelser. Det mest positive er dog at vores ældre medborgere i mindre grad skal døje med sygdomsforløb, som oftest er belastende, men samtidig også kan være livsfarligt i mange tilfælde.

Mikkel Andersen (S) byrådsmedlem Gribskov.

Debat fra gribskov online

Gribskov-online.dk

PIA FOGHT GIVER PLADS FOR NY KANDIDAT
Socialdemokraternes gruppeformand i Gribskov Byråd, Pia Foght, er ikke længere i spil som spidskandidat for partiet til valget i november 2021. Partiforeningen i Gribskov-Vest har tidligere peget på Foght, men hun har nu meddelt, at hun vil træde et skridt tilbage for at give plads til en ny, uprøvet kandidat fra Gribskov-Vest, Morten Dahlberg.

Pia Foght er inde i sin femte periode som byrådsmedlem, og for nylig modtog hus Ridderkorset for sin indsats, der foreløbig er over mere end 18 år i lokalpolitik. Det når 20 år ved afslutningen af valgperioden – og det kan blive længere, idet hun har også oplyst, at hun vil være til rådighed for opstilling på den socialdemokratiske liste.

– Jeg håber, at vi med opstillingen af kandidater mu kan få en styrkelse af Socialdemokratiet i hele Gribskov, så vi kan stå endnu mere samlet og dermed stærkere i fremtiden, siger Pia Foght.

Socialdemokratiet er inde i en proces med at indhente forslag til kandidater, og formand for Fællesledelsen i Socialdemokratiet Gribskov, Ole Mortensen, oplyser, at kandidatudvalget, der nu forbereder valget af spidskandidat, kan gøre klar til en elektronisk afstemning for medlemmerne inden sommerferien.

BORGMESTERKANDIDAT
Med Pia Foght beslutning om ikke at være til rådighed til spidskandidat-valget og Bo Jul Nielsens partiskifte er der for alvor banet vej for et generationsskifte i partiets partiets valg af borgmesterkandidat.

Her står byrådsmedlem Mikkel Andersen med opfordring fra partiforeningen i Gribskov-Øst til at stille op, men han har endnu ikke bestemt sig for det endnu.

Pia Foght blev valgt til Helsinge Byråd fra 2002 med 137 personlige stemmer. Ved det første valg til Gribskov Byråd var hun placeret som spidskandidat og opnåede 1.501 stemmer.

Siden valget i 2009 har Bo Jul Nielsen være spidskandidat, men Pia Foght har opnået stærke stemmetal. I 2009 var det 581 stemmer og i 2013 nåede hun 497 personlige stemmer. Ved det seneste valg i 2017 opnåede hun 669 personlige stemmer.

1. maj hilsen fra Pia Foght


På nær et enkelt år under krigen har Socialdemokratiet i 130 år i fællesskab fejret 1. maj og sunget ”Når jeg ser et rødt flag smælde”. Her fejrer vores parti de politiske mål og resultater, vi har nået gennem rigtig mange år

Resultater der har båret os frem til et velfærdssamfund, hvor mange har gode livsbetingelser med en social- og arbejdsmarkedslovgivning, der sikrer, at man som lønmodtager har rimelige betingelser for et godt liv.

Nu er det Covid-19, der fylder i vores liv. Hvordan navigerer vi i den nye situation vi som nation ikke har stået i før?
Vores familietraditioner er i spil, hvor vi ikke kan fejre bryllup, fødselsdage og besøge vores ældre og børn. For børnene ser vi en manglende skolegang og afsluttende eksaminer. Hele vores sociale og kulturelle liv blev på en dag ændret.
Nu er alt i spil i en ellers tryg hverdag. Ikke kun for borgere, men også virksomheder hvis eksistensgrundlag er truet og giver økonomiske svære kår for rigtig mange.
At vores hverdag med denne pandemi kan ændre sig så markant og hurtigt vil naturligt lede til refleksion om livet, fremtiden og fællesskabet. Hvordan bringer vi trygheden tilbage i Danmark?
Hvordan skaber vi gode livsbetingelser for vores børn efter pandemien? Hvordan lærer vi at agere i en ny tid med mange omfattende problemstillinger?
Landspolitisk er det vigtigt at skabe betingelser, der igen gør at vi alle kan få et godt eksistensgrundlag med tryghed og et stabilt sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen der som nu, men også fremover kan tøjle epidemier og sygdomme. Vi skal altid sikre fællesskab med dem, der har det værst i krisen. Vi skal stå sammen.
Der har altid været mange forskellige holdninger til, hvordan vi skal løse vores udfordringer. Jeg må udtrykke stolthed over vores regering og statsminister Mette Frederiksen. Hun er med til at sikre, at vores regering, i tæt samarbejde med Folketinget og fagkundskaben, målrettet arbejder for, at vi kan komme over på den anden side af krisen med de bedst mulige betingelser både økonomisk og menneskeligt.

For vores egen Gribskov Kommune er det vigtigt, at vi i Socialdemokratiet er med til at sikre stabilitet og tryghed. Vi har store udfordringer både på skole- og ældreområdet, som vi skal være løsningsorienteret på. De unge skal have ordentlige uddannelsesmuligheder, og erhvervslivet flere muligheder for at sikre job i vores kommune. Socialdemokratiet vil derfor være med til at sætte nye tiltag i gang, så erhvervslivet og andre ser muligheder for at skabe flere job til kommunen. Det er store opgaver for os alle.
God 1 maj.

Pia Foght (S)
Gruppeformand

Nyt fra gruppeformand Pia Foght

I denne meget forunderlige tid, hvor vi ikke kan mødes og tale politik håber jeg i alle har det godt. Denne tid er naturligvis svær af flere årsager, ikke mindst fordi vi som individer ikke kan være en del af de sædvanlige fællesskaber. Derfor er i velkommen til ringe til mig, hvis nogen af jer har brug for en snak på telefon 72 49 70 80. Vi er nødt til at stå sammen om dette!
Jeg vil prøve at give jer et indblik i, hvad jeg mener der rører sig politisk i disse dage. Som alle andre i samfundet har sat de fleste diskussioner og beslutninger på pause. Hvad der er tilbage på vores dagsordner, er det vi ikke kan udsætte
I Økonomiudvalget (ØU) er vi, med rette, meget optaget af de økonomiske konsekvenser af Covid-19. Vi er meget bekymret for vores erhvervsliv i alle byer i Gribskov Kommune.  Derfor arbejdes der på at fremskynde alle de opgaver, der kan udføres i løbet af 2020. Vi har dog også en skærpet opmærksomhed omkring 2021. Som konsekvens af disse bekymringer, har vi ansøgt om en lånepulje på 20 mio. kr. til at stabilisere vores likviditet, samt for at hjælpe fremrykningen af diverse anlægsopgaver. Renoveringsopgaver inden for alle fagudvalg er i spil.
Desuden er der udbudt en lånepulje til at igangsætte projekter. Denne pulje blev ØU ved sidste møde enige om, at vi sætter på dagsordenen på de kommende møder. Ved samme møde bød vi som socialdemokrater ind med forslag omkring mindre anlægsopgaver på Esrum Møllegård og renovering af cykelsti i Tisvilde. Disse forslag kommer med i den videre proces i ØU.
På Ældre, Social og Sundhedsudvalget (ÆSS) har vi selvfølgelig være meget optaget af vores ældre. Vi har fuldt vores plejehjem nøje, hvilket jeg løbende har orienteret jer om.

På sidste møde i ÆSS debatterede vi om muligheden for at åbne op på plejecentrene for besøg af pårørende, ud fra sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi har bedt administrationen komme med et bud på en løsning til næste udvalgsmøde. Vi har i udvalget fokus på, at vi ikke udsætter vores borgere for smitte, og at en mulig løsning skal afspejle dette.
På mødet havde vi besøg af Lene og Charlotte som til daglig er Plejehjemslederne på Skovsminde og Helsingegården. De fortalte hvordan de sætter borgerne i små grupper, hvor de er i gode fællesskaber. De fortalte også lidt overraskende, at personalet i denne tid havde den nødvendig ro og nærvær til borgere, da alle andre opgaver er sat bero. Dette er jeg personligt glad for at høre. De erfaringer som vores personale gør sig, er forhåbentligt noget vi politisk kan hjælpe med at føre over i hverdagen efter Covid-19.
I Kultur- og Erhvervsudvalget er vi meget optaget af at få en ny aftale med Fredbogård Fonden om drift og udvikling af eventpladsen ved Græsted. Derfor har vi bedt byrådet om en 3 måneders forlængelse af den nuværende aftale, så vi kan se på flere modeller samt hvilke muligheder der er, for at adskille eventpladsen og Fredbogård i 2 parallelle enheder.

Vi har igen besluttet at give støtte til kulturpas til vores 3 -7. årige børn , hvor der er behov for økonomisk hjælp. Vi har bedt kulturrådet udarbejde retningslinjer dertil.

Nyt på beskæftigelsesområdet

Ligesom resten af landet oplever en stigende arbejdsløshed, ser vi desværre det samme ske i Gribskov. Siden d. 13. marts har vi i Gribskov set en stigning på 228 arbejdsløse i kommunen, hvilket faktisk er en større stigning, end vi så under finanskrisen. Det er en meget alvorlig situation, som på flere parametre påvirker familier, virksomheder og sociale relationer. I beskæftigelse- og ungeudvalget overvåger vi udviklingen nøje og som byråd, har vi taget bestik af situationen og iværksat flere tiltag, som skal understøtte de pressede virksomheder og dermed forhåbentligt holde på nogle af arbejdspladserne. Jeg håber, at vi som byråd vil iværksætte yderligere initiativer og vil tage imod samtlige hjælpepakker, som regeringen er kommet med.
Vores beskæftigelses indsats er på nuværende tidspunkt sat på pause på flere områder, grundet den fornuftige beslutning, som regeringen har truffet om nedlukning af Danmark. På trods af, at beslutningen er fornuftig, må vi samtidig konstatere, at den stigende arbejdsløshed er endnu sværere at håndtere, når vi ikke kan bruge vores sædvanlige værktøjer gennem beskæftigelsesindsatser. Derfor kigger vi på alternative muligheder for at understøtte de arbejdsløse og virksomhederne. Vi arbejder deriblandt med muligheden for fjernundervisning og vi har åbnet for, at flere kan tage AMU-kurser for at opkvalificere medarbejdere i virksomhederne. Dette sker for at den enkle ikke mister tilknytningen til deres arbejdsplads. Beskæftigelse- og ungeudvalget påbegynder arbejdet med vores beskæftigelsesplan for 2021. Processen forventes at være færdig på den anden side af sommerferien.
Som kommune står vi overfor en spændende tid, da vi arbejder med en ny strategi i beskæftigelse- og ungeudvalget, som skal tage de første skridt mod at skabe samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Strategien har til hensigt at understøtte socialøkonomi i Gribskov, som kan hjælpe de mest udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet.
Den forberedende grunduddannelse som ligger i Helsinge og er den gamle produktionsskole, er blevet en stor succes blandt de unge, som nu tilvælger skolen. Det skaber et behov for, at vores FGUs fysiske rammer udvides. Det er glædeligt, at flere unge som ellers ikke kunne få en erhvervs- eller gymnasieuddannelse nu, har et uddannelsestilbud og en mulighed for at skabe, den fremtid de ønsker.
Fremover i Gribskov skal vi have fokus på at belønne de unge, som under deres uddannelse har gjort noget ekstraordinært eller fightet som ingen andre. Derfor lancerer vi en prisuddeling til de unge og deres virksomheder, hvor vi hylder og anerkender dem for deres indsats.

Mikkel Andersen

Status fra formanden i Vest

Kære medlem

Lige en lille statusopdatering.

Den 20. april 2020 holdet bestyrelsen i Gribskov Vest sit anden bestyrelsesmøde på web, her fik vi en grundig orientering fra byrødderne og Gribskovs tilstand, især på folkeskoleområdet er vi meget udfordret, men det er jeg sikker på at vores politikker selv vil orientere dig om.
Vi havde også en lang og konstruktiv debat om opstillingsregler for spidskandidat og byrødder til næste periode, dem som deltog i Fællesledelsens generalforsamling i marts måned, ved at vi her ikke kunne finde fælles fodslag og opstillingens reglerne blev sendt til hjørnespark. Det betyder der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling, men vi blev jo ramt af Corona krisen, og der for ser det lidt sort ud med afholdelse af en generalforsamling.
Der for har mit forslag været at vi i fællesledelsen bliver ENIGE om reglerne og dermed beslutter den i bestyrelsen, så må vi jo lægge bagdelen på stegepanden til en kommende generalforsamling, hvis nogen skulle mene vi har handlet forkert. Det er mit håb der findes gehør for dette i Fællesledelsen.
Vi står nemlig overfor et valg i vores socialdemokratiske foreninger, efter Bo Jul udtrådte af partiet har vi ikke haft nogen Spidskandidat, så lige så snart opstillingsreglerne er vedtaget, skal vi i gang med at vælge en ny spidskandidat.
Men som sagt valget er ikke gået i gang endnu, og du vil modtage stemme materiale, når maskineri er klart. Det vil du høre nærmere om.
Bestyrelsen i Vest har også vedtage at vi påbegynder en medlemshverve kampagne, som hovedsagelig vil køre på Facebook, vi ønsker at bruge vores energi på at få flere medlemmer, også set i lyset af at vi som socialdemokrater lige nu står ret højt, med en troværdig og klar profil, partiforeningen er overbevist om at der sidder en del i Gribskov der bare lige skal have et lille puf for at bliver en del af vores smukke fællesskab.

Tak for dit medlemskab og din interesse med at læse denne lille opdatering.

Formand Vest, Morten Dahlberg

Formandens ønsker for partiet i Gribskov Kommune

HVAD ØNSKER JEG MIG FREM TIL KOMMUNE -OG REGIONSVALGET 2021?

Vores regering har gjort en stor indsats i forbindelse med COVID-19, forsinke spredning, økonomiske hjælpepakker og en god åbning. Det giver os en unik baggrund til at opnå et godt kommune -og regionsvalg i 2021.
Det giver rygvind, men det kan kun blive en succes, hvis vi står sammen, undgår offentlige skænderier, ikke dyrker gammelt nag og personlige angreb. Vi har brugt det sidste år til en forbedring af vores kommunikation, lytte til medlemmerne via vores medlemsundersøgelse og arbejde på en platform, der gør det nemt at finde information og viden om vores politiske mål og det lokale partiarbejde.
Vi har også arbejdet med at skabe platforme på de sociale medier, forbedre hjemmesiden og kigget i krystalkuglen for at sikre, at vi når ud til så mange borgere som muligt i Gribskov Kommune i valgkampen.
Med nye formænd i foreningerne, nyt medlem i fællesledelsen og ønske om at gøre en forskel, kan vi lægge fortiden bag os Vi tager erfaringen med for at undgå de fejl, vi har oplevet gennem mange år.
Vi afholder vores første fællesledelsesmøde i nær fremtid og vil gennemføre regler -og vedtægtsændringer, der gør os i stand til at nedsætte et kandidatudvalg. Der kommer et oplæg til en ny forretningsorden. Ud over de nødvendige anvisninger pålægger den fællesledelsen at arbejde åbent og kommunikativt, sikre at viden om arbejds, støtte eller temagrupper kommer ud til medlemmerne. Vi kommer med løsninger der sikrer medlemmernes adgang til rapporter, dagsorden og referater.
Vi ønsker at engagere dig i de områder, der interesserer dig eller hvor du har viden. Vi har brug for din viden til at sætte de rigtige og opnåelige mål for borgerne i Gribskov kommune. Vores byrådsgruppe i det nye byråd skal samarbejde om, at Socialdemokratisk politik bliver fremherskende.
Tiden er ikke inde til den sammenlægning, der konstant bringes op. Det er et mål i sig selv når tiden er rigtig, men indtil da opfatter jeg mit mandat som at sikre godt, tæt og åbent samarbejde mellem foreningerne, de af fællesledelsen nedsatte støtte -og temagrupper og sikre medlemmerne adgang til disse grupper i kort eller længere tid.
I de kommende måneder skal vi have fundet en spidskandidat, arbejde med at genåbne kommunen, identificere de kommende politiske mål og skabe grupper (fysiske eller teknologiske), der kan arbejde med dem.

Ole Hammer Mortensen

INFO fra gruppeformanden

Nyt fra Gruppeformanden den 21-3-20.

Det er en meget svær tid vi står i og jeg håber, I alle har det ok, ud fra omstændighederne.jeg vil med jævne mellemrum opdatere situationen i Gribskov Kommune.

Afholdelse af møder
Betingelserne for afholdelse af møder, er skærpet efter at vores Statsminister den 17/3 har ændret deltagerantal i forsamlinger fra 100 til 10. Administrationen afholder derfor møder digitalt. Der arbejdes for, at de politiske møder også afholdes digitalt.

Pleje- og socialområdet
På pleje og socialområdet ser det fortsat nogenlunde roligt ud. Vi oplever at antallet af medarbejdere, der melder sig syge stiger, hver dag, men det er fortsat kun på hjemmeplejen, vi har været nødt til at overgå til nødberedskab. Vi har ikke nogen medarbejdere der er bekræftet smittet.

Der er i gang med at omskole vore sygeplejersker i sundhedsplejen og visitationen, så de kan hjælpe ude i plejen, hvis der bliver behov for dette. Derudover arbejder vi også med de frivillige borgere (med en baggrund inden for pleje og sundhedsområdet). Opstår behovet vil de blive sat ind på vores centre.

Nødpasning
Statsministerens udmelding fra d.17/3 betyder ikke de store ændringer i det igangværende arbejde, på nær at der kun må samles 10 personer.

Det er ved at blive afklaret med KL, hvad det betyder omkring nødpasning skole/daginstitutionerne. Børnene bliver delt op i mindre grupper (højst 3 børn ad gangen på skolerne). Der er dog ikke mange forældre, som gør brug af nødpasningen lige nu.

Erhvervsområdet
Vi betaler regningerne fra vores virksomheder så hurtigt som muligt fremfor vores almindelige betalingsbetingelser på 30 dage. Vi sørger for at igangsætte de vedligeholdelsesarbejder vi kan, så vi på den måde kan være med til at understøtte. Vi er i gang med at lave et nyhedsbrev målrettet til vores erhvervsliv omkring forskellige relevante forhold for dem.

Genbrugsstationerne
Her har vi fortsat lukket for private og åbent for erhvervet. Der er tæt dialog med Vestforbrændingen, såfremt disse rammer skulle ændre sig.

Kriseberedskabet i Gribskov Kommune holder møde hver morgen og følger situationen tæt.

Jeg vender tilbage løbende med info til Jer.

Pas godt på Jer selv. Knus Pia
 
Pia Foght

Gruppeformand

Medlem af Gribskov Byråd