Velkommen til det nye team 2021

Velkommen til det nye team 2021.

Den Socialdemokratiske liste af kandidater til byrådsvalget er ved at tage form. Der er på nuværende tidspunkt 10 kandidater og kandidatudvalget har besluttet at sidste frist for opstilling er 16 november 2020, så flere kan nå at komme til. Men alligevel vil jeg gerne her byde de opstillede velkommen på det Socialdemokratiske team 2021.

Jeg er utrolig glad for at vi har fået en bred liste af kandidater, kandidater med erfaring og nye kandidater med gå på mod, der skal være med til at sikre at partiet får ny energi. Jeg glæder mig til arbejdet og som borgmesterkandidat sammen med teamet være med til at sikre Socialdemokratiet et godt valg i 2021. Vores mål er klart, vi går efter størst mulig indflydelse i det kommende byråd med borgmesterposten som 1. prioritet. Med det seneste budget 2021, har vi gennem vores forslag og det vedtagne budget lagt en retning for hvad Socialdemokratiet vil. Vi vil styrke den nære velfærd og vi vil arbejde for en klimaneutral kommune i 2030. Vi skal have fornyet kommunens klimapolitik, som er fra 2012.

Fællesledelsen har nu sat gang i debatten om vores politiske målsætninger. Flere medlemmer har meldt sig til at drøfte 10 politiske emneområder som til sidst skal danne grundlag for det valgprogram som vi går til valg på. Vores kandidater inviteres med i debatten, de vælger selv hvilke områder de vil gå i dybden med og det hele samles op på et seminar først i det nye år.

Det er mit håb at vi i valgledelsen kan få tilrettelagt en rigtig god proces, så vi sikre at alle borgere i kommunen ved hvad Socialdemokratiet står for når de den 16. november skal sætte deres kryds.

 

Mikkel Andersen

Tak for tilliden

Stor tak til alle der lagde deres kræfter i dette valg, der bliver brug for rigtig mange aktivister frem mod valget i 2021. Der skal også lyde en tak til Morten for kampen.
Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at leve op til tilliden og ser utrolig meget frem til, at vi sammen skal sikre Socialdemokratiet i Gribskov et stærkt valg i 2021, så vi igen kan føre tydelig socialdemokratisk politik i vores kommune.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi får en rigtig stærk gruppe. Vi har allerede nogle unge, der er på vej. De er klar til at være med til at sætte en retning for Gribskov Kommune, Vi skal som parti blive endnu stærkere til at sætte dagsorden på velfærds- og på klimaområdet.

Velfærd og klima

Det første, vi står overfor, er, at vi skal have en diskussion af, hvordan vi håndterer kommunens økonomi. Det bliver den allerstørste opgave på den korte bane og her håber jeg alle partier vil være med til at finde nogle gode og pragmatiske løsninger. Det vigtige for os er, at den pressede økonomi rammer velfærden mindst muligt.

Og på den længere bane bliver det klimadebatten, hvor vi skal have sat en dagsorden.
Når jeg har udtalt til pressen at jeg ser Gribskov som en klimaneutral kommune i 2030, så vil det betyde at vi i alle beslutninger i byrådet skal medtænke virkningerne på miljøet og konkret se hvilke tiltag der bringer os i den klimaneutrale retning.
Vi er nødt til at tænke i nogle andre baner end tidligere. Noget af det jeg synes er interessant, er, hvordan vi får de forskellige områder i kommunen til at arbejde bedre sammen. For eksempel social- og beskæftigelsesområdet. Vi ved, at når mennesker kommer i job, så har det mange positive konsekvenser for familierne og på personen selv. Kan vi ved at lave tværgående samarbejder få nogle bedre vilkår for borgerne. Det kunne også være på børne- og ungeområdet. Vi kan gøre det bedre.

Er vi splittet som parti?

Mange har spurgt mig, er et splittet Socialdemokrati, der står tilbage efter spidskandidatvalget? 
Det kan jeg afvise, vi skal ikke bruge tid på at klinke skår. Internt er der en god energi. Jeg oplever, at alle ser frem mod valget i 2021. Nu trækker vi i arbejdstøjet for at få gjort vores kandidater klar, ligesom vi har nogle nye kandidater på vej frem, vi glæder os til at præsentere holdet senere på året. Jeg ser partiet styrket og stærkere end nogensinde.

Vi begynder også at udarbejde vores politiske program. Et program der sætter retningen for hvad vil opnå med vores politik frem mod 2030.

Socialdemokratiet i Gribskov skal have nye politiske mål

Socialdemokratiet i Gribskov skal i den kommende tid formulerer en revideret og fornyet politik, der bygger på Socialdemokratiets principper og værdier omsat til en kommunal kontekst. Politikken skal også tage sit udgangspunkt i den samfundsmæssige situation vi befinder os i og den status og de muligheder der er for vækst og udvikling i Gribskov kommune fremover. I første omgang bør vi se 10 år frem i tiden.
Når vi annoncerer ønsket om en revideret og fornyet politik nu, skal det selvfølgelig ses med baggrund i at der er kommunevalg i november 2021. Det er vigtigt at samtlige borgere i Gribskov kommune bliver bekendt med hvilken politik og politiske mål Socialdemokratiet står for og hvordan vi mener kommunen bør udvikle sig til gavn for borgerne i Gribskov i de kommende år.

Det er helt nødvendigt at partiet, både i sin politikformulering og den strategi man lægger frem mod det kommende valg, fremstår samlet og enige om målet. Det er meget vigtigt for processen at alle inddrages i arbejdet. Derfor vil der blive tilrettelagt en aktivitet, hvor vi inddrager medlemmerne, dialog- og støttegrupper de 2 partiforeninger, byrådsgruppen og kommende kandidater samt alle nuværende aktive medlemmer i partiorganisationen.

Der er mange påvirkninger fra vores omverden som sætter retningen for hvilke politiske tiltag vi kan/skal arbejde med lokalt og regionalt.
Det er klart at klima og miljø, sundhed, børn og unge samt ældreområdet vil være i fokus og vil være områder der har borgernes interesse.

Men også på spørgsmål som infrastruktur, kultur, byplanlægning, erhverv og beskæftigelse må vi finde Socialdemokratiske svar på.

Det første der sker er at fællesledelsens bestyrelse på kommende møde drøfter oplæg til processen herunder hvordan arbejdet tilrettelægges og styres gennem valgudvalg eller valgprogramudvalg.

Lokalplaner er vigtige for vores kommune

Lokalplaner er vigtige for vores kommune og det er bygningsregler også mener Mette Tolstrup

Vi er en kommune der er i udvikling med nye borgere som gerne vil bo på landet og mange flere er blevet så pengestærke at der kan kommer flere fantastiske byggerier og knopskydninger som måske ikke passer helt ind i lokalsamfundene og måske ødelægger det unikke vi har i vores kommune. 

Udfordringen i dette er at vi også er en kommune som ikke har ressourcer til at lave vores lokalplaner om løbende i forhold til udviklingen. 

Jeg kan give et eksempel på at det gamle Tisvildeleje er blevet så HOT og INN at der er mange investerer i ejendomme og i princippet er ligeglade med lokalsamfundet. Ejendomme bliver solgt mange gange på en kort periode, og får pumpet priserne kunstig op.

Dette betyder også der bliver bygget som man synes der er bedst og der bliver givet mange dispensationer. 

Så jeg stiller spørgsmålet skal vi bevare noget af det unikke vi har eller skal vi bare lade pengene flyde. 
Skal vi undlade at udarbejde bevarende lokalplaner fordi kommunen ikke har ressourcer til det?

Jeg mener vi politisk skal have mere fokus på de grundsten vi bygger vores kommune på.

Debat fra gribskov online

Gribskov-online.dk

PIA FOGHT GIVER PLADS FOR NY KANDIDAT
Socialdemokraternes gruppeformand i Gribskov Byråd, Pia Foght, er ikke længere i spil som spidskandidat for partiet til valget i november 2021. Partiforeningen i Gribskov-Vest har tidligere peget på Foght, men hun har nu meddelt, at hun vil træde et skridt tilbage for at give plads til en ny, uprøvet kandidat fra Gribskov-Vest, Morten Dahlberg.

Pia Foght er inde i sin femte periode som byrådsmedlem, og for nylig modtog hus Ridderkorset for sin indsats, der foreløbig er over mere end 18 år i lokalpolitik. Det når 20 år ved afslutningen af valgperioden – og det kan blive længere, idet hun har også oplyst, at hun vil være til rådighed for opstilling på den socialdemokratiske liste.

– Jeg håber, at vi med opstillingen af kandidater mu kan få en styrkelse af Socialdemokratiet i hele Gribskov, så vi kan stå endnu mere samlet og dermed stærkere i fremtiden, siger Pia Foght.

Socialdemokratiet er inde i en proces med at indhente forslag til kandidater, og formand for Fællesledelsen i Socialdemokratiet Gribskov, Ole Mortensen, oplyser, at kandidatudvalget, der nu forbereder valget af spidskandidat, kan gøre klar til en elektronisk afstemning for medlemmerne inden sommerferien.

BORGMESTERKANDIDAT
Med Pia Foght beslutning om ikke at være til rådighed til spidskandidat-valget og Bo Jul Nielsens partiskifte er der for alvor banet vej for et generationsskifte i partiets partiets valg af borgmesterkandidat.

Her står byrådsmedlem Mikkel Andersen med opfordring fra partiforeningen i Gribskov-Øst til at stille op, men han har endnu ikke bestemt sig for det endnu.

Pia Foght blev valgt til Helsinge Byråd fra 2002 med 137 personlige stemmer. Ved det første valg til Gribskov Byråd var hun placeret som spidskandidat og opnåede 1.501 stemmer.

Siden valget i 2009 har Bo Jul Nielsen være spidskandidat, men Pia Foght har opnået stærke stemmetal. I 2009 var det 581 stemmer og i 2013 nåede hun 497 personlige stemmer. Ved det seneste valg i 2017 opnåede hun 669 personlige stemmer.

Nyt på beskæftigelsesområdet

Ligesom resten af landet oplever en stigende arbejdsløshed, ser vi desværre det samme ske i Gribskov. Siden d. 13. marts har vi i Gribskov set en stigning på 228 arbejdsløse i kommunen, hvilket faktisk er en større stigning, end vi så under finanskrisen. Det er en meget alvorlig situation, som på flere parametre påvirker familier, virksomheder og sociale relationer. I beskæftigelse- og ungeudvalget overvåger vi udviklingen nøje og som byråd, har vi taget bestik af situationen og iværksat flere tiltag, som skal understøtte de pressede virksomheder og dermed forhåbentligt holde på nogle af arbejdspladserne. Jeg håber, at vi som byråd vil iværksætte yderligere initiativer og vil tage imod samtlige hjælpepakker, som regeringen er kommet med.
Vores beskæftigelses indsats er på nuværende tidspunkt sat på pause på flere områder, grundet den fornuftige beslutning, som regeringen har truffet om nedlukning af Danmark. På trods af, at beslutningen er fornuftig, må vi samtidig konstatere, at den stigende arbejdsløshed er endnu sværere at håndtere, når vi ikke kan bruge vores sædvanlige værktøjer gennem beskæftigelsesindsatser. Derfor kigger vi på alternative muligheder for at understøtte de arbejdsløse og virksomhederne. Vi arbejder deriblandt med muligheden for fjernundervisning og vi har åbnet for, at flere kan tage AMU-kurser for at opkvalificere medarbejdere i virksomhederne. Dette sker for at den enkle ikke mister tilknytningen til deres arbejdsplads. Beskæftigelse- og ungeudvalget påbegynder arbejdet med vores beskæftigelsesplan for 2021. Processen forventes at være færdig på den anden side af sommerferien.
Som kommune står vi overfor en spændende tid, da vi arbejder med en ny strategi i beskæftigelse- og ungeudvalget, som skal tage de første skridt mod at skabe samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Strategien har til hensigt at understøtte socialøkonomi i Gribskov, som kan hjælpe de mest udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet.
Den forberedende grunduddannelse som ligger i Helsinge og er den gamle produktionsskole, er blevet en stor succes blandt de unge, som nu tilvælger skolen. Det skaber et behov for, at vores FGUs fysiske rammer udvides. Det er glædeligt, at flere unge som ellers ikke kunne få en erhvervs- eller gymnasieuddannelse nu, har et uddannelsestilbud og en mulighed for at skabe, den fremtid de ønsker.
Fremover i Gribskov skal vi have fokus på at belønne de unge, som under deres uddannelse har gjort noget ekstraordinært eller fightet som ingen andre. Derfor lancerer vi en prisuddeling til de unge og deres virksomheder, hvor vi hylder og anerkender dem for deres indsats.

Mikkel Andersen

Stærkere parti og flere medlemmer er vejen frem

Programerklæring fra ny konstitueret formand for Gribskov Øst.
Som konstitueret formand, skal man sætte sig ind i flere ting, men det er ikke en svær opgave fordi arbejdet med at tilpasse vores forening har været i gang over en længere periode med Carsten Eriksson som formand.
Processen startede med drøftelsen om, hvad der var årsag til at vores daværende spidskandidat og medlem Bo Jul Nielsen valgte at melde sig ud af partiet. Samtidig steg presset fra den anden forening i partiet om at der skulle ske en sammenlægning af partiforeningerne. Vi havde hos os haft spørgsmålet til behandling på 2 generalforsamlinger. Der var ikke opbakning hos medlemmerne til en sammenlægning. Men der har været gennemført fælles aktiviteter mellem de to foreninger aktiviteter der viser at man godt kan samarbejde.
I vores drøftelser i bestyrelsen blev det mere klart, at vi ikke kunne fortsætte med at ”fungere” som om der var 2 partier i kommunen. Det var tydeligt for os, at byrådsmedlemmerne brugte den lokale partiforening de kom fra som deres naturlige bagland. Det til trods for at de er valgt af hele kommunen. Denne holdning er der til dels stadig blandt byrådsmedlemmerne.
Vi fik i 2019 valgt ny formand for Socialdemokratiet i Gribskov. Ole Hammer Mortensen tog en snak med de centrale personer i partiet og med udgangspunkt heri udarbejdede han et sæt handlingsplaner for hvordan vi kunne styrke fællesledelsen. Det skulle medvirke til at samle og styrke partiet på flere områder, især indenfor kommunikation. I fortsættelse af debatten om handlingsplanen vedtog vi i Gribskov Øst, at vi ikke længere ville bruge vores møder til kommunalpolitiske problemstillinger. Det ville vi overlade Fællesledelsen, der også i henhold til vedtægterne har ansvaret for de Socialdemokratiske kommunalpolitiske holdninger og som har medansvaret for at byrådsgruppen arbejder ud fra de Socialdemokratiske værdier i byrådet.
På seneste generalforsamling har vi bekræftet vores holdning gennem den besluttede aktivitetsplan. Vi vil fortsat arbejde med at styrke Fællesledelsens som vores fælles parti, med det formål at stå mere samlet og stærk ved de kommende valg i 2021.  Vi vil medvirke aktivt for at få opstillet en kommende borgmesterkandidat og øvrige byrådskandidater. Vi vil være aktive i forberedelserne til det kommende valg på alle niveauer. Og vi vil tilrettelægge vores aktiviteter med det formål at rekrutterer flere medlemmer til vores parti.
Jeg vil sammen med bestyrelsen fortsætte arbejdet ud fra ovennævnte og efter seneste generalforsamling er jeg sikker på at det bakkes op af vores medlemmer.

Peter Kay Mortensen

Ældrerådets arbejde i Gribskov Kommune

ældreråd

Kirsten Ambus  

Medlem af ældrerådet Kirsten Ambus, redegør for indsatsen i 2019 samt for de udfordringer der er for ældrerådet i den kommende periode. Ældrerådet er bekymret for udviklingen og om kommunen kan leve op til de vedtagne kvaliteter.

Ældrerådets arbejde i 2019
Igen i 2019, kom Ældrerådets (ÆR) samarbejde med Udvalget for Ældre Social og Sundhed (ÆSS) noget forsinket i gang på grund af ændringer i konstitueringen.
ÆR har afholdt 14 møder i 2019 og der blev afgivet høringssvar i 34 sager.

ÆR har desuden holdt to møder hvor alle medlemmer af ÆSS var indbudt og et møde med Birgit Roswall formand for ÆSS, herudover har ÆR haft et møde med borgmester Anders Gerne Frost i forbindelse med de store besparelser, som blev vedtaget i budgettet 2020-23. ÆR forholdt sig kritisk til de store besparelser på ældreområdet.

Medlemmer af ÆR har deltaget i dialogmøder om Demensstrategien samt arbejdsgrupper vedrørende tillæg til værdighedspolitikken om ”ensomhed” og Gribskov Kommunes webtilgængelighed.

Udvalgte indsatsområder i 2019
Ny samarbejdsaftale
Samarbejdsaftalen mellem ÆR og Byrådet er som aftalt revideret i 2019.
Den reviderede aftale blev udarbejdet i samarbejde med administrationen og blev vedtaget først i 2020.

Øvrigt samarbejde
ÆR fortsætter samarbejder med Faglige Seniorer og Ældresagen om en fælles indsats på relevante områder som berører de ældre i Gribskov Kommune.

Faglige Seniorer og ÆR og afholdt et meget velbesøgt informationsmøde i Græsted Kro vedrørende besparelserne på ældreområdet.ÆR har ligeledes kontakt til flere pensionistforeninger for at få input til Rådets arbejde og samtidig oplyse om de emner som ÆR har afgivet høringssvar til.

ÆR er repræsenteret i Regionsældrerådet sammen med de øvrige ældreråd i regionen. Regionsældrerådet rådgiver regionens politikere i sundhedsfaglige spørgsmål af betydning for ældre borgere. Herudover udveksler ÆR erfaringer med otte andre ældreråd organiseret i Nordsjælland ”Nordgruppen”.

ÆR har deltaget i følgende temamøder og konferencer i Danske Ældreråds regi:

”Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?”og temamøde om ”Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning”.

Herudover har medlemmer af ældrerådet besøgt Odense kommune hvor ”Det hjælpsomme hjem” blev besøgt. Huset indeholder alle de hjælpemidler og teknologier som findes i øjeblikket. Der er mulighed for at prøve hjælpemidlerne og få hjælp og rådgivning af faguddannet personale, et givende og interessant besøg.

ÆR deltog i Seniorfestivallen som blev afholdt i Kulturhavnen Gilleleje hvor ÆR havde mulighed for at delagtiggøre borgerne i rådets arbejde.
I november havde ÆSS og ÆR besøg af Finn Kamper Jørgensen fra Fredensborg Ældreråd. Finn Kamper Jørgensen fortalte om sammenhængende patientforløb, sundhedsaftalen samt udviklingen og de mekanismer som betyder noget i forbindelse med det sammenhængende patientforløb. Finn Kamper Jørgensen er pensioneret læge og er formand for forebyggelsesrådet i Fredensborg Kommune

Demensstrategi, værdighedsstrategi og ensomhed

Byrådet vedtog den 21. maj 2019 en demensstrategi for Gribskov Kommune, dette skete i tråd med målet i den nationale demenshandlingsplan omkring inddragelse af bl.a. borgere, pårørende leverandører på området og repræsentanter for frivilligområdet samt repræsentanter fra ÆR.

Demensstrategien mangler nu at blive udmøntet i handlinger, men med det vedtagne budget for 2020, ser indsatsen ud til at blive nedprioriteret da byrådet besluttede at vedtage en besparelse på 900.000 kr. på den særlige demensindsats. ÆR er meget tilfredse med at Byrådet besluttede at bevare demensdagcenter Holbohave. Men ÆR er forsat af den opfattelse, at der bør være flere tilbud til demente og deres pårørende.

Folketinget har besluttet, at kommunerne skal udforme en politik om ensomhed, hvilket har bevirket, at ÆR i samarbejde med administrationen har udarbejdet et tillæg til værdighedspolitikken om ensomhed, herunder hvilke tiltag som skal sættes i værk for at imødegå ensomhed hos kommunens borgere.

Det nære sundhedsvæsen og budgettet

Budgetaftalen som blev vedtaget i november 2019, indeholder voldsomme forringelser på ældreområdet, ÆR har protesteret over de store forringelser som er sket for de svageste borgere i kommunen, frekvensen af rengøring og personlig hygiejne er bare nogle af de områder som er ramt.

ÆR er stærkt bekymret over vedtagelse om en opstramning af visitationskravene til den enkelte borger, dvs. at meget svage borgere ikke bliver visiteret til plejehjem Byrådet har besluttet at nedlægge akutpladserne på Toftebo i Esbønderup og i den forbindelse oprette 12 akutpladser i Søstien på Helsingegården.

ÆR har stærkt frarådet dette, hvis byrådet fastholder oprettelse af disse pladser, har ÆR anbefalet at man i så fald anvender alle 24 pladser i Søstien på Helsingegården, ÆR udtalelse omkring emnet kan læses på ÆR hjemmeside.

https://www.gribskov.dk/politik/byraad-udvalg-og-raad/raad-og-naevn/ældreraadet

Hjemtagelse af hjemmesygeplejen og hjemmeplejen har været en stor opgave for Gribskov Kommune i det forgangne år, og ÆR følger udviklingen tæt.

I de planer og budgetter som Gribskov Kommune har fremlagt, skal sygeplejen spare 30% ved opgaveglidning til hjemmeplejen som også er pålagt besparelser.

ÆR har gjort indsigelser overfor de vedtagne besparelser idet vi anser det for urealistisk at foretage så store besparelser på sygeplejen ved opgaveglidning til hjemmeplejen, ÆR har i den forbindelse gjort opmærksom på, at de store besparelser vil betyde dårligt uddannede personale og deraf følgende dårlig service overfor kommunens syge og svare borgere.

Byrådet skal vedvarende fastholdes i, at pengene som minimum følger med den demografiske udvikling.

Velfærdsteknologi og webtilgængelighed

ÆR har i forbindelse med love om webtilgængelighed, deltaget som bruger og kritisk stemme i arbejdet med at gøre kommunens hjemmeside mere tilgængelig og brugervenlig.

Lovens hensigt er at gøre myndighedernes websteder og mobilapplikationer tilgængelige og brugervenlige som muligt.

ÆR afventer resultaterne af det nævnte arbejde og vil følge det løbende. ÆR anbefaler, at den generelle netværkstilgængelighed forbedres i kommunen, så velfærdsteknologi kan implementeres.

Forebyggelse

ÆR har i 2019 arbejdet med at fremme forebyggelsesindsatsen i Kommunen, det der skal være fokus på, at de ældre kan forblive sunde og raske længst muligt, så den enkelte har mulighed for et aktivt liv. ÆR vil fortsætte dette arbejde, idet vi skal arbejde for flere forebyggende indsatser over for ældre, og her spiller indsatsen i det nære sundhedsvæsen en væsentlig rolle, da stadig flere opgaver flytter fra sygehusene ud i kommunerne, dette område bør følges nøje i årene fremover.

Et område som tidlig opsporing og forebyggelse i forhold til sårbare ældre skal være et fokusområde i årene der kommer, dette kan ske både i kommunalt regi og på frivillighedsområdet

Boliger
Nye boligformer er et området som Byrådet bør arbejde med og som ÆR har interesseret sig for i længere tid, etablering af seniorfællesskaber ol. skal på dagsordenen.

ÆR vil forsat arbejde for flere aflastningspladser, så dementes pårørende kan aflastes i kortere eller længere perioder. Der bør arbejdes med at udvikling af specialtilbud til de demente og deres pårørende, såsom forebyggende træning og dagtilbud samt plejecentre specielt indrettet til demente.

Offentlig transport
Offentlig transport er også et fokuspunkt som ÆR følger tæt, vi afventer udspillet fra Movia med hensyn til ændringer i pensionistkortet.

Sundhedsaftale og udligningsordning
Forude venter også en kommende sundhedsaftale og ændringer i den kommunale udligningsordning, disse områder får stor betydning for det videre arbejde i ÆR hvis endnu flere opgaver overføres fra Regionen til kommunen uden at pengene følger med.

De første meldinger om udligningsreformen tegner heller ikke godt, så fremtiden ser vanskelig ud for kommunen.

 

 

Hvordan kommer vi videre

Hvordan kommer Socialdemokratiet i Gribskov videre?

Kære medlem

Ole Mortensen  formand for fællesledelsen

Vi har netop afsluttet er godt fællesledelsesmøde og har besluttet en række fremadrettede tiltag.

  • Grundlæggende skal vi arbejde på at forynge partiet, holde medlemmerne orienteret og opdateret, forbedre kommunikation, hjemmeside og Apost.
  • Der kommer snart en medlemsundersøgelse, hvor vi beder om jeres ønsker og forventninger til partiet, byrådsmedlemmer og vores vælgere.
  • Der er gendannet en redaktion, der sørger for at Apost kommer 10 gange om året med nyt fra byrådet, foreningerne, politiske tiltag, link til artikler, kommende møder og kontaktpersoner. Vi sender via mail, men dem, som ikke har mail, vil modtage en printet version. Når du søger information, vil vores hjemmeside være stedet, hvor du finder den.
  • Fællesledelsen vil fremover mødes en gang om måneden og møderne vil skiftevis være omkring politik i kommunen og projektopfølgning. Vi vil tage generelle emner op og gå i dybden med dem.

Vi har kigget på den eksisterende struktur med støttegrupper (faktisk startet som dialoggrupper) og vil i de kommende måneder vurderer om vi kan tilføre mere gennemsigtighed, dynamik og kommunikation. Det sammenholdes med, at vi vil skabe flere projektgrupper, hvor en gruppe dannes omkring et emne med fast tidsramme.

Vi vil fremover lave flere aktiviteter både for medlemmer og ikke medlemmer. Vi satser på 2 arrangementer om året til medlemmer og 2 arrangementer hvor ikke medlemmer kan deltage. Vi vil nedsætte en aktivitetsgruppe til netop det formål.

Den 05. september har vi inviteret dig til et møde, hvor kommunen vil gå i dybden med situationen i Gribskov Kommune herunder ikke alene økonomi, men problemområder og mulige tiltag. På baggrund af den viden vi får vil vi starte en debat om vores politiske mål frem til næste valg. 
Alle bestyrelsesmøder i fællesledelsen er åbne møder

Kære Medlemmer

Kære medlemmer

Det er nu partiets fællesledelse skal i arbejde fortæller formanden Ole Mortensen
Vi havde i går det første møde efter valget. Vi kom igennem mange områder herunder opdatering fra byrådsmedlemmerne og foreningernes formænd. Vi gennemgik kort det store arbejde, der er lagt i støttegrupperne et arbejde vi vil gennemgå i detaljer i august måned i forbindelse med møder om budgettet.

Jeg har udarbejdet forslag til en handlingsplan, som blev forelagt på mødet i går og som skal udmønte sig i en radikal organisatorisk forandring i den måde som partiorganisationen under et skal arbejde fremadrettet.

Arbejdet med handlingsplanen vil fortsætte over sommeren og vil blive behandlet i august.

Der blev en god diskussion, men forandringerne vil have en positiv indflydelse på vores udvikling i kommunen. Her er en liste:

Månedligt information mail (A-posten) med klumme, status og nyt fra byrådsmedlemmerne, arrangementer og selvfølgelig oversigt over hvem og kontakt. Jeg forventer vi udsender 10 om året. De medlemmer som ikke kan modtage elektronisk mail, vil få det sendt.

Efter sommerferien bliver alle inviteret til: ”Udvikling af Socialdemokratiet i Gribskov” hvor I får lejlighed til at dele jeres ideer med mig og alle andre. Program følger.

Enten før eller efter vil jeg rundsende en medlemsundersøgelse hvor der vil blive læst og lyttet til jeres ønsker. Har du allerede et område eller spørgsmål er du velkommen til at sende det til mig.

Der vil komme årlige arrangementer både ”kun” for medlemmer (f.eks. omkring kommunes budget), men også arrangementer med ikke medlemmer. Tanken er at lave disse 2-4 gange om året. Disse og andre arrangementer vil blive for alle medlemmer i kommunen.

Jeg vil prøve at gennemføre små lokale møder enten sammen med jeres formand, byrådsmedlemmer eller alene.

Jeg arbejder med DSU om at få en forening i Gribskov. Der vil komme arrangementer, hvor vi direkte henvender os til de unge, familierne og de voksne over 60 år. Vi kommer til at diskutere og tale om fremtiden både for kommunen, Danmark og globalt. Igen i det omfang I er interesseret og vil deltage.

Gennem det hele skal der være et klart tema nemlig fokussen på vores vælgere, medlemmer og Socialdemokratiet.

A-posten som mail vil fremover være vores kommunikation og vil blive udviklet gennem de kommende måneder. Der vil blive en redaktion og vi vil gerne modtage områder som I ønsker kommer op. Der vil blive opdatering fra vores byrådsmedlemmer, mig og partiet.

Hvis du har spørgsmål, meninger du vil dele eller ideer er du velkommen til at skrive, ringe eller mødes med mig. Du og din familie ønskes en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Ole Mortensen Formand for fællesledelsen

Telefon: 30343429 mail ohm.amm@gmail.com