Orientering om planloven m.m.

Kommuneplanen

Byrådsmedlem Allan Nielsen

Kommuneplanen skal revideres i den sidste halvdel af byrådsperioden. Der har derfor pågået et arbejde med udarbejdelse af en planstrategi i løbet af det sidste år. Under hele dette forløb har Socialdemokratiet arbejdet for, at FN´s verdensmål for en bæredygtig udvikling indarbejdes i planstrategien og således bliver en beskrevet del af den kommende kommuneplan.

På mødet i UBL foreslog Socialdemokratiet, at verdensmål nr. 6 (Rent vand og sanitet) også indarbejdes i strategien og bliver en del af den kommende kommuneplan. Hvorfor skal det nu med? Vil nogen spørge om! Det er der mange grunde til. Det handler om sikring af vores grundvandsresurser, at alle har adgang til rent drikkevand. Det handler også om, at de områder i kommunen, hvor der er grundvandsresurser, bør underlægges en særlig landskabsbeskyttelse i kommuneplanen samt at der dermed er grundlag for drøftelser om vigtigheden af mere vand i det åbne land med genåbning af vandløb, retablering af vådområder, som man ved, på linje med skovrejsning, er en hurtig vej til optagelse af CO2, foruden at det vil understøtte biodiversiteten i landzonen. Udvalget bakkede op om at gøre verdensmål 6 til en del af planstrategien.

Andre emner bliver kommunens erhvervsudvikling, udpegning af udviklingsområder, bosætningsstrategi for kommunen og udpegning af omdannelsesbyer. En ændring i planloven i 2017 gjorde det muligt, at Byrådet udpeger to landsbyer til omdannelsesbyer. Dette betyder helt konkret, at landzoneadministrationen for disse to landsbyer skal have en lempeligere karakter end i landsbyer generelt i kommunen. Ud over denne mulighed skal der udarbejde en strategi for landsbyer og deres udvikling generelt i kommunen. Det er her, at vi skal sikre de landsbyområder i kommunen, som er særligt bevaringsværdige.

Et fantastisk spændende arbejde, som over det næste års tid også tages på dagsordenen i støttegruppen til udvalget.

Affaldssortering

Udvalget UBL (Udvikling, By, Land) havde for ud for det sidste møde en temadrøftelse om affaldssortering. Drøftelsen havde sit afsæt i den vedtagne affaldsplan 2019 – 2030 i kommunen. Et enigt udvalg har bedt om, at der i efteråret lægges en egentlig sag på dagsorden, hvor udvalget får mulighed for at drøfte forskellige modeller til kildesortering i husholdningen.

Kvalitetsrapport

Folkeskoleloven beskriver, at Byrådet skal udarbejde en kvalitetsrapport, der giver en vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolers niveau. Denne rapport skal udarbejdes hvert andet år. Kvalitetsrapporten er et evalueringsværktøj. Sammen med N.G. har Socialdemokratiet hele tiden haft den kritik af kvalitetsrapporten, at den på nogle områder er for intetsigende, f.eks. ved opgørelserne af skolernes karakterer ved prøverne. Hvis det ene og alene var et evalueringsværktøj for den enkelte skole, ville det være fint nok for den enkelte skole at se sit gennemsnit i de forskellige fag, men når karaktererne bliver brugt til at sammenligne med andre skolers gennemsnit – i konkurrencestatens hellige navn, bliver karaktererne ubrugelige, da f.eks. privatskolerne og folkeskolerne virker på forskellige vilkår i forskellige rammer.

Socialdemokratiet har derfor været med til at foreslå, at der i højere grad arbejdes med progression og status i skoler og dagtilbud i kvalitetsrapporten i 2018 – 2019.  Der indarbejdes således data i kvalitetsrapporten fra skolernes fælleskommunale testprogram, der gør det muligt at kigge på den enkelte skoles og daginstitutions pædagogiske og faglige progression. Ud over gennemsnitskarakterer indarbejdes der også opgørelser af karaktererne i kvartiler over enkelte skoles karakterer og samlet set for kommunen. Det har hele tiden været min påstand, at folkeskolerne i Gribskov Kommune præsterer bedre end/lige så godt som privatskolerne i kommunen, også når det gælder fagene. Med tilføjelserne om progression i børns læring i den kommende kvalitetsrapport får vi et evalueringsværktøj, der er mere brugbart end tidligere kvalitetsrapporter på børneområdet i kommunen. Det ser jeg frem til.

More to explorer

Status på valgkampen juni 2021

Status på valgkampen i Gribskov den 9. juni 2021 Den organisatoriske del af processen frem mod valget har foregået helt efter de

Formandens Klumme

Nu står sommeren for døren og med lidt held finder solen vej gennem hele sommerugerne på samme måde som her i juni. 

For at dele, tryk herunder

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk