PARTIPROGRAM

PARRTIPROGRAM FOR SOCIALDEMOKRATIET I GRIBSKOV  

 BAGGRUND

For Socialdemokratiet i Gribskov kommune er den nære velfærd vigtig. Gribskov skal være en kommune der sikrer de bedste tilbud til borgerne når vi taler børn, unge, fritid, uddannelse, sundhed, pleje og omsorg, kultur med mere. Socialdemokratiet vil bruge de næste 2 byrådsperioder til at styrke den nære velfærd.

Socialdemokratiet satser på en grøn vækst. Det betyder at kommunen skal tiltrække nye indbyggere som vil bo og leve grønt med rig adgang til grøn og blå natur. Kommunen skal tiltrække og støtte virksomheder, der tør udnytte den grønne teknologi, skaber vækst og overskud og udvikler nye markeder. Kommunen vil hjælpe borgere, foreninger og virksomheder, som vil bidrage til grøn vækst.

SUNDHED OG ÆLDRE
Socialdemokratiet ønsker at demente og deres pårørende får et helt særligt fokus; både de hjemmeboende demente og for demente på plejecentre. Vi vil arbejde for mindst to yderligere aktivitscentre – et nyt i Gilleleje og et i Helsinge. Disse tre ”Holbohaver” skal, i samarbejde med det Sundhedsfaglige hus, alle fungere som videnscenter for hele kommunens demens strategi.

Der er brug for en styrket indsats inden for pleje og omsorg og der skal øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Vi vil en bedre kvalitet i ældreplejen og samtidig et bedre arbejdsmiljø der fastholder og tiltrækker nye dygtige medarbejdere.

Vedr. visitation af borgere skal der gennemføres en tydeligere procedure for kommunikation i forhold til både borgere og deres pårørende. Hjemmepleje/sygepleje og uddannelse af personale skal have større opmærksomhed.

Kommunen skal udnytte ny teknologi og især nye arbejdsformer til at aktivere de stærke seniorer og støtte op om de svage.

Seniorgruppens deltagelse i frivilligt arbejde skal forsat have stor opmærksomhed og gode betingelser, idet det er helt uvurderligt arbejde, der her foregår. 

KULTUR OG IDRÆT

Vi ønsker et rigt forenings- og kulturliv. være med til at støtte de mange kulturelle institutioner og foreninger der er med til at give Gribskov en profil, som nordkystens kulturelle center og som tiltrækker både turister og faste borgere. Vi vil arbejde for et nyt museum i Gilleleje for besøgende, lokalbefolkningen og sommerhusejerne.

Vi ved, at den lille lokale forening eller idrætsgren drevet af lokale ildsjæle er det, der skal sikre et stærkt kulturliv i Gribskov. Dette ved støtte til forsamlingshuse i de mindre bysamfund

Alle unge har ret til bevægelse - der hvor de er Det gælder også seniorerne - der hvor de er. Vi ønsker at bruge teknologien til at bringe motion ind i hjemmene. 

BØRN, UNGE OG UDDANNELSE

Forældre skal have mulighed for at aflevere deres børn i velfungerende daginstitutioner med det nødvendige antal veluddannede pædagoger. Styrkelse af forældresamarbejde, trivsel og social træning af børnene i de første leveår. Det enkelte barn skal føle sig trygt og have veluddannet personale omkring sig.

Socialdemokratiet vil spørge de unge til råds om hvilke tilbud, der giver dem mulighed for at have en sjov og givende hverdag. De gode ideer vil blive implementeret.

Plejebørn skal sikres. Der skal være mere forebyggende arbejde i de enkelte familier, og mulighed for de nære samarbejde med de enkelte familier. Plejefamilier skal have tilsvarende kompetencer, med løbende mulighed for opkvalificering.

Vi ønsker øget andel af læreruddannede på kommunes skoler og erhvervsskolerne med intensivt forløb i dansk og matematik og i social træning i de første 4 skoleår. En understøttelse og udbygning af funktionen som læsevejleder, matematikvejleder m.fl., herunder også vejledere i social træning med grupper af børn. Vi ønsker et øget fokus på ordblindhed og hjælp til elever og familier med denne udfordring.

ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE

Vi vil afsætte resurser og dedikerede medarbejdere til udvikling af erhvervslivet, tiltrække nye virksomheder og servicere vores eksisterende erhvervsliv. Vi vil samarbejde med vore nabokommuner om at skabe de bedste betingelser og fleksible løsninger som vi ved virksomheder efterlyser. Omkring udnyttelse af vores natur og nationalparker nedsætter vi i januar 22 en hurtigt arbejdende gruppe med deltagelse af alle partier at skabe en plan for hele kommunen. På beskæftigelsesområdet vil vi fortsætte arbejdet med at skaffe job eller uddannelse til borgerne herunder med fokus på de unge. 

BYPLANLÆGNING

Vi ønsker at øge antallet af almennyttige boliger i kommunen. Det skal være til alle generationer, senior grupper, unge -og nødboliger. Gerne med grønne områder, forsamlingshus og legeplads. Vi vil sikre mangfoldighed, og at det kommer alle de relevante byer til gavn. Det vil også tiltrække de arbejdsgrupper, der skal servicere vore seniorer. Vores 2030 mål er at 15% af boligmassen i Gribskov er almennyttige boliger.

Socialdemokratiet vil sikre, at vore byer skal være ”levende” og med aktivitetsmuligheder for alle generationer.

Vi vil udbygge cykelstinettet (herunder supercykelstier) i Kommunen, opgradere vejene og sikre bedre vedligehold. Sammen med regionen forbedrer den offentlige transport. Der skal oprettes et P-vagt korps i kommunen (i hvert fald i sommersæsonen).

Vi vil arbejde med den eksisterende kommuneplan, men også tilpasse den til de politiske mål, vi lover borgerne i kommunen. Økologi og biodiversitet er nøgleord i den retning vi ønsker kommunen og dens borgere skal udvikle sig mod.

Vi ønsker at øge tilliden mellem borgerne og administrationen. Vi ønsker at administrationen investerer i ny teknologi, men også arbejder med at udvikle relevante kompetencer løbende, udvikle nye måder at gentænke det daglige arbejde og opgaver blandt andet ved at arbejde med Socialdemokratiets nærhedsreform. Det betyder blandt andet at vi også forventningsafstemmer løbende i forhold til det der er brug for. Vi vil lære af andre kommuners succeser og kommunikere på tværs af kommunegrænserne.

Vi ønsker at kommunen arbejder på at fastholde medarbejderne og forbedrer arbejdsmiljøet. Antallet af vikarer skal ned og sammen med arbejdsmarkedets parter sørger for uddannelse og udvikling af kommunens medarbejdere og ledere. 

KLIMA OG MILJØ

Socialdemokratiet ønsker en klimaneutral kommune i 2030. Det gøres blandet ved at understøtte en fossilfri bilpark ved opsætning af flere opladningsstandere til elbiler. Her kunne kommunen gå foran og sikre elbiler til hjemmeplejen og anden kommunal transport. Også den kollektive trafik bør omlægges til el.

Alle kommunale arealer dyrkes giftfrit/økologisk senest ved indgåelse af nye kontrakter. I 2022 optages forhandling med nuværende kontraktholdere om en hurtigere udfasning af sprøjtegifte. Der skal arbejdes med en kraftig forbedring af biodiversiteten. Mere vild natur.

Ved alle nye byggerier skal separatkloakering indgå, således at regnvand og spildevand adskilles. Bør indgå i fremtidige lokalplaner. 

UDSATTE VOKSNE OG BORGERE MED HANDICAP

Det er noget helt grundlæggende i Socialdemokratiets politik, at vi skal tage vare på de svageste i samfundet. Og udsatte voksne og borgere med handicaptilhører for en stor del denne gruppe.

I vores politiske indsats vil vi fremhæve følgende primære indsatsområder. 

Vi ønsker nedsættelse af et Udsatteråd. Udsatterådet kan sætte fokus på velegnede og billige boliger, flere udsatte kommer i arbejde, indsats på psykiatriområdet og ansættelse af en pårørendekonsulent.

Vi vil oprette en Mentorordning, som kommer i aktion, når det officielle system må give op. Der skal sikres en let og tilgængelig adgang til relevante behandlingstilbud. Der skal iværksættes en målrettet indsats over for unge for at forebygge misbrug – indsatsen kan foregå i skoler, uddannelsesinstitutioner, fritidstilbud og diverse foreninger. Der skal desuden etableres botilbud, aktiveringstilbud samt tilbud om støtte- og kontaktpersoner.

Det skal iværksættes en effektiv indsats over for psykisk sårbare borgere med fokus på den enkeltes muligheder for at få det bedre og hermed kunne deltage aktivt i samfundet.

Der bør være særlig fokus på udsatte familier med børn.

Udgangspunktet for vores forslag til indsatser over for borgere med handicap, at disse borgere skal ses som helt ligeværdige borgere. med samme behov, ønsker og muligheder som andre borgere.

Vi skal realisere alle dele af Gribskov Kommunes handicappolitik og handicappolitikken skal indtænkes i alle tiltag inden for de forskellige kommunale politikområder.

 

Universal Design bør inddrages i alle kommunale områder og aktiviteter. Begrebet Universal Design handler bredt om rammerne for hele det levede liv. 
Der foreslås ansættelse af en såkaldt tilgængelighedsrådgiver. Den kommunikative og fysiske tilgang til kommunale instanser skal gøres sikker og let tilgængelig. 

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Gudmund Nielsen
Plantage Ale 26
Ramløse
3200 Helsinge
Mail: gribskovsoc(snabel-a)gmail.com

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP