Politikudvikling

Baggrundsgrupperne

Socialdemokraterne i Gribskov har flere grupper hvor medlemmerne diskuterer politik på de forskellige politikområder. De fungere som et bagland for byrådsgruppen. De er med til at arbejde med politikudvikling og også medvirkende til at udarbejde valgoplæg med mere.

Socialdemokrater i Gribskov vil en offensiv beskæftigelsespolitik.

Det er klart dokumenteret, at man som kommune kan spare rigtig mange penge ved at investere i beskæftigelsesområdet. De seneste eksempler i pressen har været Esbjerg og Hjørring kommuner der begge har investeret massivt i beskæftigelsesområdet med det formål at få deres langtidsledige, arbejdsmarkedsparate, kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse, med rigtig gode resultater. Menneskeligt og økonomisk har investeringerne medvirket til at flytte borgere fra passiv forsørgelse til job eller uddannelse. 

Investeringerne har været brugt til at få flere vejledere så sagsbehandlingen er blevet mere effektiv og der har samtidig været en tættere dialog og opfølgning på de berørte borgere. Der er tale om en mere håndholdt indsats som har givet rigtig gode resultater.

I Gribskov kommune har der været indført besparelser på beskæftigelsesområdets aktiviteter på 18 %, hvilket utvivlsomt har betydet en begrænsning af indsatsen. Med den konsekvens at borgere blot er kommet længere fra uddannelse og arbejdsmarked. 

Der er ingen tvivl om at beskæftigelse er en af de bedste sociale indsatser som findes. Hvis man har et stærkt politisk ønske om at bryde den sociale arv, så er beskæftigelse og uddannelse den bedste medicin. For at få fuld valuta af en styrket beskæftigelsesindsats er det også nødvendigt at have et godt samarbejde med virksomhederne i lokalområdet. Der er også en hel del ikke arbejdsmarkedsparate ledige, de skal også understøttes af en forstærket indsats og her bør jobcentret i højere grad anvende og understøtte de socialøkonomiske virksomheder så de ikke arbejdsmarkedsparate kan forberedes til at blive parate.

I den offensive beskæftigelsespolitik skal man også have en forebyggende indsats. Dette sikres gennem at få de unge med, via en effektiv ungeindsats. Det bør være helt naturligt, at når de unge forlader skolen, så er der et tilbud der retter sig mod yderligere uddannelse eller job. Vi ved på nuværende tidspunkt at der kommer til at mangle arbejdskraft med en erhvervsuddannelse og der også kommer til at mangle arbejdskraft med en mellemlang uddannelse som eks. sygeplejersker m.m. Derfor må beskæftigelsessystemet i samarbejde med skolevejledersystemet sikre at ingen unge i Gribskov tabes og holdes udenfor job eller uddannelse. Der er unge der vælger gymnasievejen og det er et tilbud der er til rådighed i kommunen. Desværre er der ikke et tilbud til de unge som starter en erhvervsuddannelse her i kommunen, de må til Hillerød. En af målene må derfor være at vi får flere erhvervsuddannelser til Gribskov. Så er der unge der måske ikke lige er klar til at begynde en erhvervsuddannelse. Her har kommunen produktionsskole og den kommende FGU (forberedende grunduddannelse) som tilbud. Alt for mange unge er gennem årene blevet svigtet af systemerne. Det både dyrt for os som samfund og for det enkelte menneske, at vi på den måde tillader at der er unge som falder igennem systemet. Det bør ændres gennem en målrettet kampagne allerede i grundskolen, hvori der skal være større oplysning og information om de muligheder der er og så skal systemerne arbejde sammen for de unge. 

Det er en dagsorden Socialdemokraterne i Gribskov skal løfte i den kommende tid foreslår den Socialdemokratiske støttegruppe for Beskæftigelse, Industri og Uddannelse i Gribskov.

v/Kaj Thybo, Skovduevej 71, 3120 Dronningmølle

Forslag til arbejdsområder/målsætninger i forhold til forebyggelse, sundhed og ældre.

ÆSSU- støttegruppen

Ældre-, Social- og Sundhedsområdet i Gribskov kommune

Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde forslag til forebyggelses- og sundhedstiltag i forhold til alle borgere, dog med hovedvægten på ældreområdet.

Sundhed, Velfærd og værdighed

Vi skal investere i bedre sundhed over for alle borgere og forbedret pleje til vore ældre borgere og til vores syge borgere, så vi får øget livskvalitet. Forebyggelse er en vigtig faktor i forhold til at klare fremtidens udfordringer. Der skal derfor investeres i forebyggelse på alle områder. KRAM – faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) bør indtænkes i arbejdet i alle fagudvalg og på alle politikområder. Disse faktorer måles der på i Region Hovedstadens sundhedsprofil.

Vi vil i de kommende år arbejde for følgende initiativer og forslag på sundheds-, forebyggelses- og ældreområdet

Prioriterede indsatser på kort sigt(1-1½ år) – nogle aktiviteter er iværksat

 • Sundhedsprofil for kommunen kan anvendes til kortlægning og prioritering af de vigtigste områder for den sundhedsmæssige og forebyggende indsats. Der bør udarbejdes handlingsplan for de særlig kritiske områder.
  • Der planlægges afholdelse af borgermøde med orientering om sundhedsprofilen og dens
 • Demensområdet skal nytænkes, og indsatsen skal forstærkes. Der skal fokuseres på tidlig indsats og opsporing samt på uddannelse af personale i demensproblematikken. Der er iværksat initiativer, bl.a. er demenskoordinatoren ansat på fuld
 • Optimering af plejen til ældre borgere. Der foregår nu en oprustning af området, bl.a. er sygeplejen
 • Der bør foretages et gennemgribende eftersyn. Der skal sikres en hensigtsmæssig koordinering m.h.p. opfyldelse af borgernes behov efter udskrivelse fra sygehus, bl.a. vedr. tildeling af relevante hjælpemidler. Den fremskudte visitation på sygehusene bør vurderes m.h.p. evt. udvidelse.
 • Etablering af
 • Etablering af sygeplejeklinik. – er i gang. Relateres til:
 • Etablering af Sundhedshus:
  • Bemandes med relevante faggrupper som: Læger, sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer, psykologer, socialrådgivere, misbrugskonsulenter og tandlæger
  • der etableres rådgivningsfunktion målrettet alle borgere i forhold til kost, rygning, alkohol og motion (KRAM – faktorerne).
  • der etableres funktion til stressbehandling
  • der oprettes samtalegrupper vedr. kroniske sygdomme som KOL, diabetes, gigt og hjerte-karsygdomme samt sygdomme blandt børn.

Et Sundhedshus med relevante tilbud skal sikre, at borgeren har en let og tilgængelig adgang til at få dækket påkrævede behandlings- og rådgivningsbehov.

 

Der er ikke foretaget en prioritering af nedenstående forslag

Politisk/økonomisk prægede forslag:

 • Iværksættelse af undersøgelse vedr. nedbringelse af ventedage, er relateret til: Et tilstrækkeligt antal hjemtagelsespladser, antal sygeplejersker og en optimal sygepleje.
 • Forbedring af tiltag der kan sikre, at de ældre borgere kan blive længst muligt i egen og velegnet
 • Optimering af rammerne for den dementes og de pårørendes daglige tilværelse.
 • Manglen på plejehjemspladser skal afhjælpes. Det kan f.eks. gøres ved at leje pladser i det nye plejecenter ved Bavne Ager i
 • Etablering af billige idræts- og motionstilbud til børn og

 

Konkrete forslag til forebyggelsesinitiativer:

 

 • Reducere genindlæggelser og unødvendige indlæggelser af kommunens borgere, med focus på de ældre borgere. Dette kan bl.a. sikres gennem følgende:
  • Udbygning og optimering af samarbejdsstrukturen mellem sygehus, kommune og praktiserende læger.
  • Uddannelse af hjemmesygeplejersker, SOS-sygeplejersker fl.
  • Sikring af en relevant og hurtig opfølgning af
  • Optimering af ”det gode patientforløb”.
 • Opfølgningsfunktion ved udskrivning af borgere med psykiske problemer for at reducere det store antal genindlæggelser. Kan relateres til udbygningen af ovennævnte
 • Kvalitetsmad og indbydende mad til ældre
 • Forebyggelse af ensomhed blandt ældre.
 • Forbedret hverdagsrehabilitering for ældre og syge (lære at klare sig selv bedst muligt).
 • Udbygning af den forebyggende indsats overfor børn og unge med focus på kost, motion, tobak og alkohol samt mistrivsel, misbrugsproblemer, psykiske problemer og
 • Særlig indsats mod udsatte flygtningebørn.
 • Indsats mod særligt udsatte borgere, herunder udsatte ældre – mange går under ”radaren”.
 • Indsats over for familier med mistrivsel og misbrug med focus på børnefamilier.
 • Akut udrykningsfunktion i forhold til borgere med psykiske problemer, pludselig opstået sygdom og kroniske sygdomme
 • Udbygning af den forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet, herunder indsatsen mod arbejdsskader – såvel fysiske som psykiske – på kommunens arbejdspladser, som bør være foregangsområde.
 • Forebyggelse af ulykker, især blandt børn og

 

Ovennævnte forslag skal ses som et målsætningskatalog over mulige indsatsområder ud fra hvilket, der kan foretages en prioritering bestemt af de mest påtrængende behov og økonomiske muligheder. Det vil i den forbindelse være formålstjenligt at udarbejde en konkret handlingsplan.

 

En omfattende og effektiv forebyggelsesindsats er ganske vist udgiftskrævende, men kan på både kort og især på lang sigt betyde endnu større besparelser.

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk