Ældrerådets arbejde i Gribskov Kommune

ældreråd

Kirsten Ambus  

Medlem af ældrerådet Kirsten Ambus, redegør for indsatsen i 2019 samt for de udfordringer der er for ældrerådet i den kommende periode. Ældrerådet er bekymret for udviklingen og om kommunen kan leve op til de vedtagne kvaliteter.

Ældrerådets arbejde i 2019
Igen i 2019, kom Ældrerådets (ÆR) samarbejde med Udvalget for Ældre Social og Sundhed (ÆSS) noget forsinket i gang på grund af ændringer i konstitueringen.
ÆR har afholdt 14 møder i 2019 og der blev afgivet høringssvar i 34 sager.

ÆR har desuden holdt to møder hvor alle medlemmer af ÆSS var indbudt og et møde med Birgit Roswall formand for ÆSS, herudover har ÆR haft et møde med borgmester Anders Gerne Frost i forbindelse med de store besparelser, som blev vedtaget i budgettet 2020-23. ÆR forholdt sig kritisk til de store besparelser på ældreområdet.

Medlemmer af ÆR har deltaget i dialogmøder om Demensstrategien samt arbejdsgrupper vedrørende tillæg til værdighedspolitikken om ”ensomhed” og Gribskov Kommunes webtilgængelighed.

Udvalgte indsatsområder i 2019
Ny samarbejdsaftale
Samarbejdsaftalen mellem ÆR og Byrådet er som aftalt revideret i 2019.
Den reviderede aftale blev udarbejdet i samarbejde med administrationen og blev vedtaget først i 2020.

Øvrigt samarbejde
ÆR fortsætter samarbejder med Faglige Seniorer og Ældresagen om en fælles indsats på relevante områder som berører de ældre i Gribskov Kommune.

Faglige Seniorer og ÆR og afholdt et meget velbesøgt informationsmøde i Græsted Kro vedrørende besparelserne på ældreområdet.ÆR har ligeledes kontakt til flere pensionistforeninger for at få input til Rådets arbejde og samtidig oplyse om de emner som ÆR har afgivet høringssvar til.

ÆR er repræsenteret i Regionsældrerådet sammen med de øvrige ældreråd i regionen. Regionsældrerådet rådgiver regionens politikere i sundhedsfaglige spørgsmål af betydning for ældre borgere. Herudover udveksler ÆR erfaringer med otte andre ældreråd organiseret i Nordsjælland ”Nordgruppen”.

ÆR har deltaget i følgende temamøder og konferencer i Danske Ældreråds regi:

”Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?”og temamøde om ”Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning”.

Herudover har medlemmer af ældrerådet besøgt Odense kommune hvor ”Det hjælpsomme hjem” blev besøgt. Huset indeholder alle de hjælpemidler og teknologier som findes i øjeblikket. Der er mulighed for at prøve hjælpemidlerne og få hjælp og rådgivning af faguddannet personale, et givende og interessant besøg.

ÆR deltog i Seniorfestivallen som blev afholdt i Kulturhavnen Gilleleje hvor ÆR havde mulighed for at delagtiggøre borgerne i rådets arbejde.
I november havde ÆSS og ÆR besøg af Finn Kamper Jørgensen fra Fredensborg Ældreråd. Finn Kamper Jørgensen fortalte om sammenhængende patientforløb, sundhedsaftalen samt udviklingen og de mekanismer som betyder noget i forbindelse med det sammenhængende patientforløb. Finn Kamper Jørgensen er pensioneret læge og er formand for forebyggelsesrådet i Fredensborg Kommune

Demensstrategi, værdighedsstrategi og ensomhed

Byrådet vedtog den 21. maj 2019 en demensstrategi for Gribskov Kommune, dette skete i tråd med målet i den nationale demenshandlingsplan omkring inddragelse af bl.a. borgere, pårørende leverandører på området og repræsentanter for frivilligområdet samt repræsentanter fra ÆR.

Demensstrategien mangler nu at blive udmøntet i handlinger, men med det vedtagne budget for 2020, ser indsatsen ud til at blive nedprioriteret da byrådet besluttede at vedtage en besparelse på 900.000 kr. på den særlige demensindsats. ÆR er meget tilfredse med at Byrådet besluttede at bevare demensdagcenter Holbohave. Men ÆR er forsat af den opfattelse, at der bør være flere tilbud til demente og deres pårørende.

Folketinget har besluttet, at kommunerne skal udforme en politik om ensomhed, hvilket har bevirket, at ÆR i samarbejde med administrationen har udarbejdet et tillæg til værdighedspolitikken om ensomhed, herunder hvilke tiltag som skal sættes i værk for at imødegå ensomhed hos kommunens borgere.

Det nære sundhedsvæsen og budgettet

Budgetaftalen som blev vedtaget i november 2019, indeholder voldsomme forringelser på ældreområdet, ÆR har protesteret over de store forringelser som er sket for de svageste borgere i kommunen, frekvensen af rengøring og personlig hygiejne er bare nogle af de områder som er ramt.

ÆR er stærkt bekymret over vedtagelse om en opstramning af visitationskravene til den enkelte borger, dvs. at meget svage borgere ikke bliver visiteret til plejehjem Byrådet har besluttet at nedlægge akutpladserne på Toftebo i Esbønderup og i den forbindelse oprette 12 akutpladser i Søstien på Helsingegården.

ÆR har stærkt frarådet dette, hvis byrådet fastholder oprettelse af disse pladser, har ÆR anbefalet at man i så fald anvender alle 24 pladser i Søstien på Helsingegården, ÆR udtalelse omkring emnet kan læses på ÆR hjemmeside.

https://www.gribskov.dk/politik/byraad-udvalg-og-raad/raad-og-naevn/ældreraadet

Hjemtagelse af hjemmesygeplejen og hjemmeplejen har været en stor opgave for Gribskov Kommune i det forgangne år, og ÆR følger udviklingen tæt.

I de planer og budgetter som Gribskov Kommune har fremlagt, skal sygeplejen spare 30% ved opgaveglidning til hjemmeplejen som også er pålagt besparelser.

ÆR har gjort indsigelser overfor de vedtagne besparelser idet vi anser det for urealistisk at foretage så store besparelser på sygeplejen ved opgaveglidning til hjemmeplejen, ÆR har i den forbindelse gjort opmærksom på, at de store besparelser vil betyde dårligt uddannede personale og deraf følgende dårlig service overfor kommunens syge og svare borgere.

Byrådet skal vedvarende fastholdes i, at pengene som minimum følger med den demografiske udvikling.

Velfærdsteknologi og webtilgængelighed

ÆR har i forbindelse med love om webtilgængelighed, deltaget som bruger og kritisk stemme i arbejdet med at gøre kommunens hjemmeside mere tilgængelig og brugervenlig.

Lovens hensigt er at gøre myndighedernes websteder og mobilapplikationer tilgængelige og brugervenlige som muligt.

ÆR afventer resultaterne af det nævnte arbejde og vil følge det løbende. ÆR anbefaler, at den generelle netværkstilgængelighed forbedres i kommunen, så velfærdsteknologi kan implementeres.

Forebyggelse

ÆR har i 2019 arbejdet med at fremme forebyggelsesindsatsen i Kommunen, det der skal være fokus på, at de ældre kan forblive sunde og raske længst muligt, så den enkelte har mulighed for et aktivt liv. ÆR vil fortsætte dette arbejde, idet vi skal arbejde for flere forebyggende indsatser over for ældre, og her spiller indsatsen i det nære sundhedsvæsen en væsentlig rolle, da stadig flere opgaver flytter fra sygehusene ud i kommunerne, dette område bør følges nøje i årene fremover.

Et område som tidlig opsporing og forebyggelse i forhold til sårbare ældre skal være et fokusområde i årene der kommer, dette kan ske både i kommunalt regi og på frivillighedsområdet

Boliger
Nye boligformer er et området som Byrådet bør arbejde med og som ÆR har interesseret sig for i længere tid, etablering af seniorfællesskaber ol. skal på dagsordenen.

ÆR vil forsat arbejde for flere aflastningspladser, så dementes pårørende kan aflastes i kortere eller længere perioder. Der bør arbejdes med at udvikling af specialtilbud til de demente og deres pårørende, såsom forebyggende træning og dagtilbud samt plejecentre specielt indrettet til demente.

Offentlig transport
Offentlig transport er også et fokuspunkt som ÆR følger tæt, vi afventer udspillet fra Movia med hensyn til ændringer i pensionistkortet.

Sundhedsaftale og udligningsordning
Forude venter også en kommende sundhedsaftale og ændringer i den kommunale udligningsordning, disse områder får stor betydning for det videre arbejde i ÆR hvis endnu flere opgaver overføres fra Regionen til kommunen uden at pengene følger med.

De første meldinger om udligningsreformen tegner heller ikke godt, så fremtiden ser vanskelig ud for kommunen.