Nyt om kapacitetsanalysen på Nyt Hospital Nordsjælland.

Susanne Due Kristensen, medlem af regionsrådet har nedfældet følgende om en kapacitetsanalyse

Den nye kapacitetsanalyse af Nyt Hospital Nordsjælland har de sidste uger trukket mange overskrifter. Analysen viser, at antallet af ældre borgere med kroniske sygdomme vil stige voldsomt i Nordsjælland de kommende år. Det vil presse kapaciteten inden for sundhedsområdet og i særdeleshed kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland. Det vidste vi sådan set godt i regionsrådet, men nu har vi en konkret analyse at forholde os til, men også en status på, hvorledes vi kan forberede os frem mod 2024, så hospitalet kan imødekomme det stigende demografiske pres. I 2016 måtte regionsrådet reducere Nyt Hospital Nordsjælland med 92 senge og 25 ambulatorier for at sikre, at hospitalet kunne leve op til de rammevilkår, som staten har besluttet at byggeriet skal ligge indenfor. Efter denne reduktion endte vi op med det samme antal sengepladser på Nyt Hospital Nordsjælland, som det eksisterende hospital har i dag. Men staten betinger sig også, at Frederikssund sygehus i lighed med Helsingør og Hørsholm sygehuse afhændes, når det nye hospital tages i brug. På Frederikssund sygehus har vi i dag en buffer på 46 senge. Det er den buffer vi nu skal arbejde os hen imod, at kunne undvære, samtidig med at antallet af ældre og kronisk syge borgere stiger. Det afføder naturligvis bekymring i region Hovedstaden og i de nordlige kommuner.

Kan vi overhovedet reducere 46 sengepladser?

Ja, det tror jeg kan vi godt. Analysen viser, at vi allerede nu med en række ny tiltag har kunne rumme et øget antal patienter på det eksisterende sygehus, men vi ved også presset stiger i de kommende år. Når vi i Regionsrådet har bestilt denne analyse er det ikke kun for, at få et overblik over de udfordringer der er i forhold til at rumme et stigende antal ældre kronisk syge borgere inden for den kapacitet der vil være på det kommende Nyt Hospital Nordsjælland, men også for at få et overblik over de løsninger der er iværksat, og kan iværksættes, så vi i god tid sammen med de praktiserende læger og kommunerne kan imødegå en løsning af fremtidens udfordringer. Det er vigtigt, at de nye løsninger skaber effektive patientforløb, er meningsfulde for det faglige personale og for borgerne, og at de tilgodeser nærhedsprincippet. Sidst, men ikke mindst skal sundhedstilbuddene være af høj faglig kvalitet og ikke resultere i overbelægning. Samordningsudvalgene, som består af repræsentanter fra hospitalerne, de tilknyttede kommuner og de praktiserende læger bliver her en vigtig medspillere. Men økonomien spiller også ind. Derfor har   Regionsrådet også bevilliget 75 mio. kr. til dette arbejde de kommende år. Men kommunerne og staten har også et ansvar at løfte her.

Hvad gør man for, at sikre, at Nyt Hospital Nordsjælland når i mål med de 46 pladser?

Vi er allerede i fuld gang med at tilpasse et øget pres på det nuværende hospital Nordsjælland gennem Projekt Livskraft. Projekt Livskraft er et projekt etableret i forbindelse med det nye hospitalsbyggeri. Projektets opgave er at optimere, effektivisere og organisere fremtidens sundhedsydelser både internt på hospitalet og på tværs af sektorer i et samarbejde med praksissektoren og kommunerne. På den måde tilstræbes det at sikre den rette balance mellem antallet af sengepladser, ambulante pladser og antallet af borgere som vil kunne behandles hos egen læge eller i den kommunale hjemmepleje. Især ser man på hvorledes man på hospitalet hurtigt og effektivt kan udrede og behandle borgerne uden tidsspilde i akutmodtagelserne, omlægge operationsforløb til dagkirurgiske indgreb og afprøve nye sundhedstilbud med udekørende hospitalsteam. Projektet ser også på hvordan man i et samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne kan tilbyde mere pleje og behandling i eget hjem. Desuden arbejdes der konkret med hvilke sundheds- og behandlingsydelser der fremadrettet kan udflyttes, og tilbydes, i de Regionale sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. Vi ved endnu ikke om de mange igangsatte initiativer kan reducere de 46 sengepladser og fuldt ud imødegå det stigende patientpres. Hvis ikke må der iværksættes yderligere tiltag. Derfor følger Regionsrådet fortsat udviklingen nøje de kommende år. Heldigvis bliver vi hele tiden inspireret til nye tiltag fra både ind- og udland, hvor både kommuner og hospitaler i stor målestok reducerer antallet af indlæggelser med baggrund i nybyggeri, bedre arbejdsgange og nye digitale løsninger.

Hvad kan man gøre yderligere, hvis de mange igangsatte initiativer ikke er nok?

Hvis vi ser på Region Hovedstaden som helhed, så mangler vi ikke sengepladser i regionen, men de borgere der lever og bor i Nordsjælland vil naturligvis helst, at de fortsat kan blive behandlet på Nordsjællands superhospital. Det er Regionsrådet helt med på og derfor er regionsrådet også fokuseret på, at finde løsninger internt på Nyt Hospital Nordsjælland, men også i et samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger, som tilgodeser det behov.

Hvis de nuværende og kommende tiltag i Projekt Livskraft ikke kan reducere sengeaktiviteten med minimum 46 senge, så kan andre mulige løsninger være, at ændre optageområdet så en eller flere af de sydlige kommuner underlægges et andet hospital. Her er der positive tilkendegivelser fra i hvert fald 1 kommune. En anden mulighed kan være, at flytte konkrete specialer og hospitalsfunktioner til andre hospitaler. Det vil dog ikke være ønskværdigt, da det vil svække både hospitalet, som supersygehus, men sikkert også den fremtidige rekruttering. En tredje mulighed er endnu en gang, at appellere til Christiansborg om ikke at pålægge Region Hovedstaden, at nedlægge Frederikssund sygehus. Sidst men ikke mindst kan belægningsprocenten muligvis øges på hospitalet grundet den fleksible indretning, ligesom flere ambulatorier muligvis  vil kunne inddrages som sengestuer.

Hvis du vil høre mere om den nye analyse, har spørgsmål til de mange løsningsforslag eller andre spørgsmål i relation til Region Hovedstaden så kommer jeg på Generalforsamlingen d. 7. februar 2020, hvor jeg også kommer med en kort beretning om Region Hovedstaden generelt og de nye budgetmæssige prioriteringer.